Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
SARS และการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสงครามโรคไร้พรมแดน / สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : อุบลยงสวัสดิ์ออฟเซต, 2546.
เลขเรียก
RC776.S38 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
The dry areas in Southeast Asia : harsh or benign environment? : Papers presented at Kyoto - Thammasart Core University Seminar Kyoto, 21-23 october 1996 / Fukui Hayao.
สำนักพิมพ์
Kyoto : Univ., 1999.
เลขเรียก
GB618 D798
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานีปัญหาและแนวทางแก้ไข : 29 มีนาคม 2546 ห้องประชุมนานาชาติชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
การสัมมนาโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ปัญหาและแนวทางแก้ไข
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
WA788 ก525 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 : ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
Q180.T5 ก482อบ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปราสาทพนมรุ้งและเมืองต่ำ = Prasat Phnom Rung & Muang Tam / ไมเคิล ฟรีแมน
ผู้แต่ง
ฟรีแมน, ไมเคิล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2541.
เลขเรียก
NA4130 ฟ137 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำพองและแม่น้ำชี ประจำปี... / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : สำนักงาน], 2544.
เลขเรียก
TD370 ก217ว
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิเคราะห์ภาระงานพนักงานธุรการ / โดย คำเพียร มีสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
คำเพียร มีสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2548.
เลขเรียก
LG395.T5 ค372มอบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะสำหรับบุคลากรชุมชน ครั้งที่ 3 / เขษมศักดิ์ สงสอน...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เขษมศักดิ์ สงสอน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
TS227.A4 ข675
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น กาฬสินทร์ อุดรธานี หนองคาย / โดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผู้แต่ง
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2546.
เลขเรียก
G155.T5 ม246มข
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
อีสานกับการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตร / [วิชิต พิมพ์สวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, [2556?].
เลขเรียก
HD2080.55 อ774 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เลย บางมุมที่ซ่อนเร้น / บรรณาธิการ สิทธิชัย สิทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2546.
เลขเรียก
DS566.2 ล791
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารธุรกิจ SMEs" : ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2546 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบ...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
HD62.7 ม246อบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารสรุปผลการเสวนาเพื่อกำหนดประเด็นและหาโจทก์วิจัย โครงการวิจัยที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2549-2550 : วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2548 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สำนักงานอธิการบดี. งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี, 2548.
เลขเรียก
HJ1360 อ144
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
HN700.592.C2 ม246อบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles