Search again

พบ: 18  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
The transition of upland agriculture: a community-based study in Bolaven Plateau, Laos People Democratic Republic = การเปลี่ยนผ่านของเกษตรกรรมบนที่สูง : การศึกษาชุมชนบนที่ราบสูง "บอละเวน" สาธารณรัฐประ...
ผู้แต่ง
Phosy Keosiphandone.
สำนักพิมพ์
2014.
เลขเรียก
S604.3 P575 2014
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การควบคุมอาชญากรรมที่มีการจัดองค์การในด้านการค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอชายแดน จังหวัดนครพนม = Comtrolling organized crime in aspect of drug traffickng in border region of Nakorn Panom province / พนมพร ...
ผู้แต่ง
พนมพร อิทธิประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
HV พ188ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยสำราญเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษด้วยการขุดลอกปรับปรุงลำน้ำโดยใช้แบบจำลอง HEC-RAS / นวกร ไชยวัฒนนันทน์.
ผู้แต่ง
นวกร ไชยวัฒนนันทน์.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
TC น291ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษาสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู / ชัยรัตน์ พงค์พีระ.
ผู้แต่ง
ชัยรัตน์ พงค์พีระ.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
TD ช424 2556,IS Chem033 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพยากรณ์ระดับน้ำหลากที่สถานีวัดระดับน้ำ M.7 โดยใช้ข้อมูลภาพเรดาร์ในแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม = Forecasting of water level at M.7 gauge station using radar image data in artificial neural network m...
ผู้แต่ง
จักรฤทธิ์ ตรีนาจ.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
GB845 จ226 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Development of admission system via internet / ธนาศรี ปั้นดี.
ผู้แต่ง
ธนาศรี ปั้นดี.
สำนักพิมพ์
2548.
เลขเรียก
QA ธ253
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
การพัฒนาระบบจัดการด้านการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรณีศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา = The development of learning management system on the internet case study in primary schools / สุทธิ พิริยะธนา...
ผู้แต่ง
สุทธิ พิริยะธนาพงศ์.
สำนักพิมพ์
2548.
เลขเรียก
LB ส773
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและสร้างกังหันลมแบบเพลาตั้งสำหรับความเร็วลมต่ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ขาดแคลน = Design and construction of a vertical axis wind turbine applied in low wind speed condition for electricity...
ผู้แต่ง
พรเทพ สุรมาตย์.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
TJ828 พ242 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การใช้เทคนิคศูนย์ถ่วงในการหาทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและอ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / ธนกร จันทร์ทอง.
ผู้แต่ง
ธนกร จันทร์ทอง.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
TS ธ132ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความพยายามในการผลักดันให้การเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวช่องตาอูเป็นด่านผ่านแดนถาวร / ธนวัฒน์ สุดงาม.
ผู้แต่ง
ธนวัฒน์ สุดงาม.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF ธ154ค 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมการรับน้ำหนักของผนังรับน้ำหนักคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเสริมเหล็ก / วิศวชิต จันทร์เกษ.
ผู้แต่ง
วิศวชิต จันทร์เกษ.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
TA ว755พ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในจังหวัดสาลาวัน (สปป.ลาว) / คำปัน สุนทราวงศ์.
ผู้แต่ง
คำปัน สุนทราวงศ์.
สำนักพิมพ์
2552.
เลขเรียก
TK ค363
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดยโสธร / วิทยานิพนธ์ของ พยอม แพงชาติ.
ผู้แต่ง
พยอม แพงชาติ.
สำนักพิมพ์
2540.
เลขเรียก
PL พ216 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles