Search again

พบ: 38  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้ = Detection for bacteriocins from microorganisms / ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และ ศิริมา สุวรรณกูฏ.
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2540.
เลขเรียก
QR92.B3 ช617
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 10 : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันสารเสพติดในจังหวัดอำนาจเจริญ = Project evaluation research of community participation on drug abuse prevention in Amnatcharoen provi...
ผู้แต่ง
อัญชลี ศิลาเกษ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
HV5808 อ525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายการวิจัยการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร = Treatment of wastewater from textile industries by waste product from agriculture sector / หัวหน้าโครงการ ไพรัตน์ แก้วสาร.
ผู้แต่ง
ไพรัตน์ แก้วสาร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
TD745 พ987
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพอุตสาหกรรมน้ำดื่มสำหรับชุมชน = Improving process and quality of drinking water industry / คณะผู้วิจัย สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, สุมนา สิริพัฒนากุล.
ผู้แต่ง
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
TD370 ส831
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม = Using interlibrary loan services in the academic resource center, Mahasarakham University / มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์.
ผู้แต่ง
มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์.
สำนักพิมพ์
[มหาสารคาม] : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
เลขเรียก
Z713.5.T5 ม272
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบอีเจ็คเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบปรับอากาศ = Development of ejector refrigeration for air conditioning application / โดย กุลเชษฐ์ เพียรทอง และคณะ.
ผู้แต่ง
กุลเชษฐ์ เพียรทอง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
TP492 ก725ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยที่ 3 เรื่อง "การพัฒนาการเก็บกักสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านไทยในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้รักษาผมหงอก" (ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากส...
ผู้แต่ง
อรัญญา มโนสร้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
RS164 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม = Development of new amperometric method for determination of sulfite in fruit an...
ผู้แต่ง
มะลิวรรณ อมตธงไชย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
TP240 ม272ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน = A study of cooling and heating using energy collector / อำไพศักดิ์ ทีบุญมาและคณะ.
ผู้แต่ง
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2549.
เลขเรียก
TK1056 อ697
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การใช้คาวิเทชั่นกระตุ้นปฏิกิริยาเพื่อพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง = Cavitation as reaction intensifier to develop continuous biodiesel synthesis / โดย กุลเชษฐ์ ...
ผู้แต่ง
กุลเชษฐ์ เพียรทอง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
TP359.B46 ก725ก 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเห็ดป่ากินได้ในจังหวัดอุบลราชธานี = Antioxidant activity and total phenolic content of wild edible mushroom extracts ...
ผู้แต่ง
สมจินตนา ทวีพานิชย์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียก
QK617 ส263
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์:แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน / จินตนา เหล่าไพบูลย์, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
จินตนา เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554].
เลขเรียก
QC479 จ483
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นุทน : กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี = The analysis of effec from using capitallization : a case study Ubonrachathani / รัชชนนท์ แกะมา.
ผู้แต่ง
รัชชนนท์ แกะมา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
HG4028.A84 ร323
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยสถาบัน ฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / โดย ธิติกานต์ บุญแข็ง,ประจันบาน อ่อนสนิท,สุมาลิ...
ผู้แต่ง
ธิติกานต์ บุญแข็ง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียก
T58.6 ธ586 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles