Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี / ปริญญาพร ยั่งยืน.
ผู้แต่ง
ปริญญาพร ยั่งยืน.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
LB ป458 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการระบบสาธารณโภคีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาชุมชนอโศก / แซมดิน เลิศบุศย์.
ผู้แต่ง
แซมดิน เลิศบุศย์.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
HC ซ819 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image

image
การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนเชิงบูรณาการ = The development of the village fund into an integral community financial instruction / จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ.
ผู้แต่ง
จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
HN700.592.C6 จ651 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาทุนทางสังคมของตำรวจไทย / นัยนา เกิดวิชัย.
ผู้แต่ง
นัยนา เกิดวิชัย.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
HV น435
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาษาโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากนิตยสารแอล (ELLE) / เอกลักษ์ เพ็งจันทร์.
ผู้แต่ง
เอกลักษ์ เพ็งจันทร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
P301.5.A38 อ881ก 2552,HF อ881
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช : ศึกษากรณีโรคไข้หวัดนกในไก่ในประเทศไทย / ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย.
ผู้แต่ง
ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย.
สำนักพิมพ์
2548.
เลขเรียก
ว ศ262 2548,K ศ262
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดบริการความจงรักภักดีในตราสอนค้า และแนวโน้มการซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าในอนาคต / ศิมาพร กาเผือกงาม.
ผู้แต่ง
ศิมาพร กาเผือกงาม.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
HD ศ436
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดอุบลราชธานี / เกษร สิงห์แก้ว.
ผู้แต่ง
เกษร สิงห์แก้ว.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
HF ก814 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คุณภาพการบริการกับการสร้างความจงรักภักดีของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 อุบลราชธานี / กฤษณรักษ์ ศรีขาว.
ผู้แต่ง
กฤษณรักษ์ ศรีขาว.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
HG ก281 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจค้าปลีกของผู้ประกอบการชาวจีนในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Factors influencing investment decisions in retail businesses of chinese entre...
ผู้แต่ง
นิดตา สุขเสริม.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
HF น572
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 12 / อัครพล ปึงเลิศ.
ผู้แต่ง
อัครพล ปึงเลิศ.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
HF อ476 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles