Search again

พบ: 57  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
The Success of the 100% condom promotion programme in Thailand : surveys results of the evaluation of the 100% condom promotion programme / by Aphichat Chamratrithirong ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Nakhon Pathom : Institute for Population and Social Research Mahidol University, c1999.
เลขเรียก
RG137.2 S942
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้ = Detection for bacteriocins from microorganisms / ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และ ศิริมา สุวรรณกูฏ.
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2540.
เลขเรียก
QR92.B3 ช617
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแหล่งน้ำกับความมั่นคงของชาติ กรณีศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศไทย / โดย จรูญ กมลรัตน์.
ผู้แต่ง
จรูญ กมลรัตน์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2540.
เลขเรียก
S616.T5 จ173
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยลอยแร่เฟลด์สปาร์เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก / พิทักษ์ หาญจวนิช...(และคนอื่นๆ)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : ฝ่ายสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ กองเศรษฐกิจและเผยแพร่ กรมทรัพยากรธรณี, 2528.
เลขเรียก
QE366 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชนิดของผักและผลไม้ที่ปลูกที่หมู่บ้านหินลาด / อำนวย คำตื้อ,นริศย์ วงติถา.
ผู้แต่ง
อำนวย คำตื้อ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สายงานพืชศาสตร์ โครงการวิจัยระบบการทำฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.
เลขเรียก
QK364 อ681
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2548/ เผยแพร่โดย สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแหงชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียก
HV6439.T5 ก525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ... : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The... construction industry survey Northeastern region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547-.
เลขเรียก
HD9715 ส691ตอน
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประสิทธิภาพของสารสกัดสะเดาที่มีต่อหนอนใยผัก = Plutella xylostella linn และหนอนกระทู้หอม = Spodoptera equa / รินทรา ทิมา.
ผู้แต่ง
รินทรา ทิมา.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2533.
เลขเรียก
SB951 ร479 2533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / นุชนารถ โหตระไวศยะ, ธันยมัย เจียรกุล.
ผู้แต่ง
นุชนารถ โหตระไวศยะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
HF น725ป 2556,HF5549.5.J63 น725 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ฟาร์มโคนมกับสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ จรัญ จันทลักขณา, ผกาพรรณ สกุลมั่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
เลขเรียก
SF203 ฟ351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายการวิจัยการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร = Treatment of wastewater from textile industries by waste product from agriculture sector / หัวหน้าโครงการ ไพรัตน์ แก้วสาร.
ผู้แต่ง
ไพรัตน์ แก้วสาร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
TD745 พ987
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพอุตสาหกรรมน้ำดื่มสำหรับชุมชน = Improving process and quality of drinking water industry / คณะผู้วิจัย สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, สุมนา สิริพัฒนากุล.
ผู้แต่ง
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
TD370 ส831
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอดเชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น = Integrated resolving problems of postpartum dairy cows infertility in member of Khon Kaen Dairy Co-operativ...
ผู้แต่ง
ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชา, 2552.
เลขเรียก
SF201 ช861
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยที่ 3 เรื่อง "การพัฒนาการเก็บกักสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านไทยในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้รักษาผมหงอก" (ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เวชสำอางจากส...
ผู้แต่ง
อรัญญา มโนสร้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
RS164 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles