Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวง : 26-28 พฤศจิกายน 2551 = Proceedings 2008 : Mae Fah Luang Symposium November 26-28, 2008 / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. การประชุม
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
Q179.9 ม881
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาโครงการปลูกไม้ยางนาในจังหวัดมหาสารคามอย่างยั่งยืน / ชโลธร ผาโคตร.
ผู้แต่ง
ชโลธร ผาโคตร.
สำนักพิมพ์
ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552.
เลขเรียก
SD409 ช259
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยลอยแร่เฟลด์สปาร์เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก / พิทักษ์ หาญจวนิช...(และคนอื่นๆ)
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : ฝ่ายสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ กองเศรษฐกิจและเผยแพร่ กรมทรัพยากรธรณี, 2528.
เลขเรียก
QE366 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดอุบลราชธานี / เกษร สิงห์แก้ว.
ผู้แต่ง
เกษร สิงห์แก้ว.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
HF ก814 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว / ผู้เขียน คำศรี สิทธิวรดา,บรรณาธิการ วิระดา สมสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
คำศรี สิทธิวรดา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก
HQ1240.5.L28 ค218
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชุมชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง / ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
HN700.592.S65 ช622
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รุจน์จาลักษณ์รายา คณานุรักษ์.
ผู้แต่ง
รุจน์จาลักษณ์รายา คณานุรักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
เลขเรียก
JQ1749.A53S873 ร651
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 12 / อัครพล ปึงเลิศ.
ผู้แต่ง
อัครพล ปึงเลิศ.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
HF อ476 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนโดยกรอบนวัตกรรมการประเมินตนเองแบบสากล / สุวรรณ มีทองคำ.
ผู้แต่ง
สุวรรณ มีทองคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3, 2552.
เลขเรียก
LB3609 ส869
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาวะผู้นำท้องถิ่นภาคใต้ : โครงการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2553 / โดย เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เศกสรรค์ ยงวณิชย์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียก
HM141 ศ846
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(National Qualification Framework) : กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553.
เลขเรียก
LA1221 ส639
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ = Evaluation of antioxidant activities of Guava for breeding / ทินน์ พรหมโชติ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
ทินน์ พรหมโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559?].
เลขเรียก
SB379.G8 ท447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไท บ้านสร้างค้อ จังหวัดสกลนคร / ปัณฉัตร หมอยาดี.
ผู้แต่ง
ปัณฉัตร หมอยาดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
เลขเรียก
HN700.55.Z9C6 ป525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Students' motivations of selecting Ubon Ratchathani University for further study / หัวหน้าโครงการ มะลิวัลย์ สินน้อย ผู้ร่วมวิจัย ป...
ผู้แต่ง
มะลิวัลย์ สินน้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
LB1065 ม272
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฏหมาย = Civic participation in Thai Legislative Reform / ถวิลวดี บุรีกุล, หัวหน้าโครงการ.
ผู้แต่ง
ถวิลวดี บุรีกุล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี: สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
เลขเรียก
JQ1749.A15 ถ282
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles