Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ปัญหาพิเศษ [ปริญญาตรี] เรื่อง การการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างข้าวพันธุ์ กข 15 และ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่เกษตรกร โดย วัชรชัย เวชกามา.
ผู้แต่ง
วัชรชัย เวชกามา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Hort ว383 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพิเศษ [ปริญญาตรี] เรื่อง การใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ในเขตอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดย ศิริวรรณ บังศรี.
ผู้แต่ง
จุฑามาศ บาระมี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Hort จ628 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการออกใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP : Good Agricultural Practice) / โสภณ ผิวเพชร.
ผู้แต่ง
โสภณ ผิวเพชร.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
SB ส979
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles