Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยคุณภาพน้ำใต้ดินในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Groundwater quality in Ubon Ratchathani University campus / มารีนา มะหนิ, อุทิศ หิมะคุณ.
ผู้แต่ง
มารีนา มะหนิ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2536.
เลขเรียก
ARCHL 0669
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สรุปการดำเนินงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองแผนงาน.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2543.
เลขเรียก
ARCHL 0817
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารข้อสรุปงานออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / เสนอโดย บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด.
ผู้แต่ง
บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : บริษัท, 2541].
เลขเรียก
ARCHL 0772
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
แบบข้อมูลเบื้องต้นประกอบรายการคำขอสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ... / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2538-].
เลขเรียก
ARCHL 0697
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนวิทยาเขตสารสนเทศ 11 จังหวัด (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สาโรช อังสุมาลิน, นุกูล กรยืนยงค์, อัครเดช อรรถจินดา.
ผู้แต่ง
สาโรช อังสุมาลิน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐ์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์], 2542.
เลขเรียก
ARCHL 0381
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการก่อสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด.
ผู้แต่ง
บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : บริษัท], 2541.
เลขเรียก
ARCHL 0361
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดอุบลราชธานี / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2532.
เลขเรียก
ARCHL 0622
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี : รายงานการสำรวจสภาพพื้นที่ด้านวิศวกรรม / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : วิทยาลัยอุบลราชธานี], 2530.
เลขเรียก
TA145 ข285
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการจัดทำแผนแม่บทเบื้องต้นในการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปยัง จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานความก้าวหน้า / จัดทำโดย บริษัท ทีค จำกัด
ผู้แต่ง
บริษัท ทีค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท ทีค, 2544.
เลขเรียก
ARCHL 0349
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / บริษัท แปลน อาคิเต็ค จำกัด...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2540?].
เลขเรียก
ARCHL 0375
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการออกแบบระบบน้ำเสีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี : รายงานความก้าวหน้า (Progressreport) / เสนอโดย บริษัท ที่ปรึกษา ที.พี.เอฟ.ซี. จำกัด...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
บริษัท ที่ปรึกษา ที.พี.เอฟ.ซี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : บริษัท], 2541.
เลขเรียก
ARCHL 0368
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการออกแบบระบบน้ำเสีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี : รายงานฉบับกลาง / เสนอโดย บริษัท ที่ปรึกษา ที.พี.เอฟ.ซี. จำกัด...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
บริษัท ที่ปรึกษา ที.พี.เอฟ.ซี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : บริษัท], 2541.
เลขเรียก
ARCHL 0367
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการออกแบบระบบน้ำเสีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี : รายงานเริ่มต้น (Inception Report) / เสนอโดย บริษัท ที่ปรึกษา ที.พี.เอฟ.ซี. จำกัด...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
บริษัท ที่ปรึกษา ที.พี.เอฟ.ซี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : บริษัท], 2540.
เลขเรียก
ARCHL 0747
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles