Search again

พบ: 64  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 ปี กลุ่มแพรพรรณ : กว่าจะเป็นธุรกิจชุมชนผ้าทอมือ / นันทิยา หุตานุวัตร, ณรงค์ หุตานุวัตร.
ผู้แต่ง
นันทิยา หุตานุวัตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม, 2545.
เลขเรียก
HC445 น431
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Micro credit with macro services : a case study of trasang credit union / Nuntiya Hutanuwatr & Narong Hutanuwatr.
ผู้แต่ง
Nuntiya Hutanuwatr.
สำนักพิมพ์
Bangkok : Local development institute, 2000.
เลขเรียก
HG2039.T5 N972,1200000
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กันเกราช่อที่ 5 / สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี, [2535].
เลขเรียก
AY2001 ม246 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การดำเนินงานระหว่างปี 2533 - 2539 / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองแผนงาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร สำนักวิทยบริการ, 2539.
เลขเรียก
LG395.U2 ม246มอบ 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ / จิตราพรรณ พิลึก.
ผู้แต่ง
จิตราพรรณ พิลึก.
เลขเรียก
SB378.B2 จ457
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาองค์การชุมชน : รวมแนวคิดและประสบการณ์งานพัฒนาชนบท / นันทิยา หุตานุวัตร, ณรงค์ หุตานุวัตร.
ผู้แต่ง
นันทิยา หุตานุวัตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , 2546.
เลขเรียก
HN700.592.C6 น431ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น / งานสวนและสิ่งแวดล้อม กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ; บรรณาธิการ สุพัฒน์ เงาะปก.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
QK99.T5 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย พ่อใหญ่จารย์เคน ลาวงศ์ / [บรรณาธิการ] เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2539.
เลขเรียก
RA972 ก522 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวัฒนธรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี / อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์, นิตยา วานิกร.
ผู้แต่ง
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2543].
เลขเรียก
SB191.R5 อ398
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การแก้ไขปัญหาโดยให้ชาวนาช่วยตนเองให้พ้นจากหนี้สิน / สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้แต่ง
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลฯ : วิทยาการพิมพ์ออฟเซท, [253-]
เลขเรียก
HT431 ส691 2530
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (เฉพาะกิจ) สาขาการบริหารจัดการโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย], 2544.
เลขเรียก
HN700.592.C6 ม246ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการปฏิบัติงาน : งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2539 / งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก
LB2846 ค695
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 25.. / กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองบริการการศึกษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย , 2536-.
เลขเรียก
LB2361 ม246มอบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษา : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (เฉพาะกิจ) สาขาการบริหารการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2544.
เลขเรียก
LG395.U26 ม246มอบค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
คู่มือและหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ... / กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองบริการการศึกษา
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
LB2321 ม246มอบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles