Search again

พบ: 61  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Chemical constituents from Fragraea fragrans Roxb. and its activity against brine shrimp = สารประกอบทางเคมีจากต้นกันเกรา ที่มีฤทธิ์ต่อตัวไรแดง / จรรยา อินทรหนองไผ่, สุดารัตน์ หอมหวล.
ผู้แต่ง
Junya Intaranongpai.
สำนักพิมพ์
[Ubonratchathani : Ubonratchathani University], 2544.
เลขเรียก
QL391.R8 J95 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การคัดเลือก Endophytic Fungi บางชนิดเพื่อย่อยสลาย Lignin = selection of some endophytic fungi for lignin degradation / โดย ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์, สายสมร ลำลอง.
ผู้แต่ง
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
QK604.2.E53 ท156
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี = Testing of microstructure and mechanical property in cast iron from industry in Ubon Ratchathani / เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์...
ผู้แต่ง
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2541].
เลขเรียก
TA474 ร769 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้ = Detection for bacteriocins from microorganisms / ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และ ศิริมา สุวรรณกูฏ.
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2540.
เลขเรียก
QR92.B3 ช617
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การทดสอบ antibacterial activity ของเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหารหมัก : Antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from fermented foods / โดย ปาริชาติ พุ่มขจร.
ผู้แต่ง
ปาริชาติ พุ่มขจร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2542.
เลขเรียก
QR92.B3 ป554ท
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรม = Ubonrajathanee visitors' need assessment for hospitality service development plan / โดย กฤษฎา พั...
ผู้แต่ง
กฤษฎา พัชราวนิช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
TX911 ก279
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี = The study of opinions and experience of physician on prescribing herbal medicine in Ubon Ratchathani Provin...
ผู้แต่ง
นัทที พัชราวนิช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RM666.H33 น399
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 / อรทัย เลียงจินดาถาวร.
ผู้แต่ง
อรทัย เลียงจินดาถาวร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, [2540].
เลขเรียก
Z670 อ321 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชนิดของปลาในแม่น้ำมูลส่วนท้ายในระยะเริ่มแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 7 = Study of fish species in lower Moon river at the beginning of the 7th national socio-economic development plan / ปราณีต งามเสน...
ผู้แต่ง
ปราณีต งามเสน่ห์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2537.
เลขเรียก
S539.T5 ป447 2537
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์และเซลล์อนุกรมวิธานของสัตว์สะเทินน้ำสะเทิ้นบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Cytogenetics and cytotaxonomy of localized amphibians in Northeastern Thailand / ถาวร สุภาพรม.
ผู้แต่ง
ถาวร สุภาพรม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : หน่วยปฏิบัติการเซลล์พันธุศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียก
QL661.T5 ถ332
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ไม่ทนเค็ม / อรัญญา พิมพ์มงคล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร และแก้ว อุดมศิริชาคร.
ผู้แต่ง
อรัญญา พิมพ์มงคล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2544].
เลขเรียก
SB191.R5 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ = Doritis pulcherrima var. buyssoniana collection and seed germination studies / ผู้วิจัย ศรีประไพ ธรรมแสง ......
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2542.
เลขเรียก
SB409 ศ222
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน = Studies on micropropagation and seeding growth in greenhouse of doritis pulcherrima var. buyssoniana / ผู้วิจัย กาญจน...
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2545].
เลขเรียก
SB378.B2 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
ผลของการตัดยอดที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว = Effect of bud removal on yield components and seed yield of mung bean / กิตติ วงส์พิเชษฐ.
ผู้แต่ง
กิตติ วงส์พิเชษฐ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2539.
เลขเรียก
SB317.M85 ก672 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
ผลของระดับโปรตีนและความหนาแน่นในการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิตและส่วนประกอบซากของไก่พื้นเมือง = Effect of protein levels and stocking densities on performance and carcass composition of Thai indigenous ch...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2539.
เลขเรียก
SF487 ร451ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles