Search again

พบ: 222  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานประจำปี... / สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สำนักวิทยบริการ
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร สำนักวิทย์, 2541-.
เลขเรียก
Z846.A2K4 ม19
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี...คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2546-.
เลขเรียก
LG395.T5 ค147
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา... / งานสอบคัดเลือก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กองบริการการศึกษา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : งานสอบ, 2538]-.
เลขเรียก
LB2353 ม246มอบ,ARCHL 0804
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการสำรวจเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศบริเวณพื้นที่วิทยาลัยอุบลราชธานี / แผนกวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา. แผนกวิศวกรรมสำรวจ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531.
เลขเรียก
ARCHL 0784
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิเคราะห์ผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2538 / อนุพงษ์ รัฐิรมย์.
ผู้แต่ง
อนุพงษ์ รัฐิรมย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี, งานทะเบียน, 2538.
เลขเรียก
LB2341 อ193 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสถาบันอุดมศึกษาเปิดสนามกีฬาสู่ชุมชนเทิดพระเกียรติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ณ วันที่ 2 เมษายน 2546 บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / คณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผ...
ผู้แต่ง
โครงการสถาบันอุดมศึกษาเปิดสนามกีฬาชุมชน เทิดพระเกียรติ. คณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการ, 2546.
เลขเรียก
ARCHL 0163
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานแผนและผลการปฏิบัติการจัดจ้างสิ่งก่อสร้างและโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2538 / [มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2538.
เลขเรียก
ARCHL 0693
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายละเอียดการของบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 / กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี.
ผู้แต่ง
สำนักงานอธิการบดี. กองแผนงาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2539.
เลขเรียก
ARCHL 0637
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายละเอียดคำของตั้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2536 : งาน/โครงการ สิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2536.
เลขเรียก
ARCHL 0184
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2539 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2539.
เลขเรียก
ARCHL 0164
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ... : แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2539-.
เลขเรียก
ARCHL 0734
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2543 : แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543.
เลขเรียก
ARCHL 0198
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ในส่วนสำรองร้อยละ 10 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543.
เลขเรียก
ARCHL 0197
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... : แผนงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2543-].
เลขเรียก
ARCHL 0643
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... : แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2538-].
เลขเรียก
ARCHL 0590
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles