Search again

พบ: 131  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การคัดกรองและให้คำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่โดยเภสัชกรในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ / วรรัตน์ สุรพัฒน์.
ผู้แต่ง
วรรัตน์ สุรพัฒน์.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
RA ว274
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี / วันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ.
ผู้แต่ง
วันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
RC311.4 ว435
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกผัก / จุฬาพร ตังวาย.
ผู้แต่ง
จุฬาพร ตังวาย.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
RA จ679ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินการสั่งใช้ยาในศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี / วรางคณา ควรจริต.
ผู้แต่ง
วรางคณา ควรจริต.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
RA ว298ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินการให้สารอาหารทั้งหมดทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ / จักรพันธุ์ เผ่าเพ็ง.
ผู้แต่ง
จักรพันธุ์ เผ่าเพ็ง.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
RM จ225ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ / นฤมล ท้าวอนนท์.
ผู้แต่ง
นฤมล ท้าวอนนท์.
สำนักพิมพ์
2547.
เลขเรียก
RA น276ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี / ลัดดา ภัทราพรนันท์.
ผู้แต่ง
ลัดดา ภัทราพรนันท์.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
RA ล239
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมความรู้ เจตคติ และการเลี้ยงดูเด็กของผู้ดูแลเด็กที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นเอดส์ / เกียรติกุล เพียงจันทร์.
ผู้แต่ง
เกียรติกุล เพียงจันทร์.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
RA ก852
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image

image
การพัฒนาเครื่องมือช่วยประเมินความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วยใน / ธนิดา ศรีธัญรัตน์.
ผู้แต่ง
ธนิดา ศรีธัญรัตน์.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
RM ธ261ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรคเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / จริยา ประวิทย์ธนา.
ผู้แต่ง
จริยา ประวิทย์ธนา.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
QA จ167ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / รัชวี ดำบรรพ์.
ผู้แต่ง
รัชวี ดำบรรพ์.
สำนักพิมพ์
2547.
เลขเรียก
RA ร348ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การรับรู้ข้อมูลการปฏิรูประบบราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ / เตือนใจ สีหวงษ์.
ผู้แต่ง
เตือนใจ สีหวงษ์.
สำนักพิมพ์
2546.
เลขเรียก
RA ต832
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การรับรู้สิทธิผู้ป่วยและสิทธิที่ได้รับจริงของผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ / สุภาลักษณ์ จัยสิน.
ผู้แต่ง
สุภาลักษณ์ จัยสิน.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
R ส838ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles