Search again

พบ: 95  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนป่าละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / [ประมวล เจริญยิ่ง และคณะ].
ผู้แต่ง
ประมวล เจริญยิ่ง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์, 2551.
เลขเรียก
SD657.T5 ป349
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กว่าจะเป็นธุรกิจโรงสีชุมชน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกี่ยวกับข้าวปลอดสารพิษ : กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ จังหวัดยโสธร / นันทิยา หุตานุวัตร, ณรงค์ หุตานุวัตร.
ผู้แต่ง
นันทิยา หุตานุวัตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2543.
เลขเรียก
SB191.R5 น431
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อน้ำจิ้มสุกี้ของพ่อค้าคนกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ธงชัย ตั้งมิ่งชัย.
ผู้แต่ง
ธงชัย ตั้งมิ่งชัย.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF ธ117ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร / พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ.
ผู้แต่ง
พงษ์จิรัฐ จึงนิธิเกียรติ.
สำนักพิมพ์
2558.
เลขเรียก
HF5415.32 พ116,HF พ149ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อรองเท้านักเรียนของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.
ผู้แต่ง
ศุภวัฒน์ ชาญเนติกิจ.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF5415.33.T5 ศ724,HF ศ723ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook live / จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.
ผู้แต่ง
จิระพงษ์ วรรณสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
HF5415.33.T5 จ565,HF จ565 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตัดสินใจใช้ครีมกันแดดทาผิวกายของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี / ฐานิสร ไกรกังวาร.
ผู้แต่ง
ฐานิสร ไกรกังวาร.
สำนักพิมพ์
2561.
เลขเรียก
HD ฐ221 2561,HF5415.33.T5 ฐ122
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร / ยศ สันตสมบัติ [หัวหน้าโครงการ], ทวิช จตุวรพฤกษ์ ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(โครงการBRT), 2547.
เลขเรียก
G156.6.E26 ย152 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / อภิญญา ทองอินทร์.
ผู้แต่ง
อภิญญา ทองอินทร์.
สำนักพิมพ์
2558.
เลขเรียก
G155.T5 อ253,G อ253 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 17-19 มกราคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น / [เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ...
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียก
T174.3 ก475 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 = National Conference of Economists : 28 ตุลาคม 2548 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศา...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียก
HC445.A5 ก482,HB35 ก485
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง... / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ.
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียก
G155 ม559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาส : กลุ่มเกษตรกร / ประภาส ปิ่นตบแต่ง, สุภา ใยเมือง, บัญชร แก้วส่อง.
ผู้แต่ง
ประภาส ปิ่นตบแต่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก
S471.T5 ป347
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ / ชิดชนก ใจชู.
ผู้แต่ง
ชิดชนก ใจชู.
สำนักพิมพ์
2558.
เลขเรียก
HF ช544ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา / คมสัน สุริยะ, ศิริพร ศรีชูชาติและคณะ.
ผู้แต่ง
คมสัน สุริยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียก
HD9999.T5 ค152
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles