Search again

พบ: 80  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
A survey of pregnancy, birth, and early life in Kanchanaburi project (2003) / Panee Vong-ek, Pram Inprom and Thirapong Santiphop.
ผู้แต่ง
Panee Vong-ek.
สำนักพิมพ์
Nakhon Pathom : Institute for Population ans Social Research, Mahidol University, 2006.
เลขเรียก
RG530.3.T52K36 P191,RG551 P191s 2006
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Chemical constituents from Fragraea fragrans Roxb. and its activity against brine shrimp = สารประกอบทางเคมีจากต้นกันเกรา ที่มีฤทธิ์ต่อตัวไรแดง / จรรยา อินทรหนองไผ่, สุดารัตน์ หอมหวล.
ผู้แต่ง
Junya Intaranongpai.
สำนักพิมพ์
[Ubonratchathani : Ubonratchathani University], 2544.
เลขเรียก
QL391.R8 J95 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Medical microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control / edited by David Greenwood ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Edinburgh : Elsevier, 2018.
เลขเรียก
QR46 .M489 2018
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
The Study of population-consumption-environment link : the case of air pollution in Bangkok / by Aphichat Chamratrithirong ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Nakhon Pathom : The Institute for Population and Social Research Mahidol University, c1999.
เลขเรียก
TD883.7.T5 S933
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กดจุดด้วยตนเอง / พนิดา กุลประสูติดิลก แปล ; [บรรณาธิการ: นาถยา กัลโยธิน].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียก
RM723.A27 ก122 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบเชื้อที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินได้ = Detection for bacteriocins from microorganisms / ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ และ ศิริมา สุวรรณกูฏ.
ผู้แต่ง
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2540.
เลขเรียก
QR92.B3 ช617
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การนวดพื้นบ้านไทย / บรรณาธิการ, ดารณี อ่อนชมจันทร์ .
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2548.
เลขเรียก
RM721 ก456 2548,WB537 ก456 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
หนังสือ Loading...

image
การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าในระบบบริการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน / นักวิจัย ประพจน์ เภตรากาศ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
R729.5.R87 d461,R729.5.R87 ก461
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การลดปริมาณจุลินทรีย์ในวัตถุดิบขมิ้นชัน Microbial decontamination of turmeric (Curcuma longa linn.) Raw Material/ กัลญา ระมัยวงษ์.
ผู้แต่ง
กัลญา ระมัยวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2550.
เลขเรียก
ก398 ก 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์เชิงฟลูออโรเมตรี / ลาวัลย์ ศรีพงษ์.
ผู้แต่ง
ลาวัลย์ ศรีพงษ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ภาควิชาเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
เลขเรียก
QD79.F4 ล285ก 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดของพันธุ์ไม้ไทย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย มาลี บรรจบ, สุธิดา ไชยราช.
ผู้แต่ง
มาลี บรรจบ.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2541.
เลขเรียก
RC661.H4 ม511 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม / โดย จอมขวัญ โยธาสมุทร ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2553.
เลขเรียก
RA412.5.T5 ก523 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร : วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร / [บรรณาธิการ สุนันทา สมพงษ์, นิตยา พุทธโกษา, สุภาพร โชคเฉลิมวงศ์].
ผู้แต่ง
การสัมมนาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กองโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2546].
เลขเรียก
RM666.H33 ก525 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / จัดทำโดย คณะทำงานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ดีไซร์, 2543.
เลขเรียก
RA422.5 ส181 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คนรับใช้ในบ้าน : แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย = Migrant domenstic workers : from Burma to Thailand / สุรีย์พร พันพึ่ง ... [และคนอื่นๆ] .
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียก
HD6300 ค138,HD6300 ส867
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles