Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรณีศึกษา : การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตในกรณีที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนกลับสู่ชุมชน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี = A case study of Prasrimahabhodi Hospital, Ubonratchathani : to ...
ผู้แต่ง
สมสนุก พระอามาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, [2546?].
เลขเรียก
RC439.3 ส286
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรม = Ubonrajathanee visitors' need assessment for hospitality service development plan / โดย กฤษฎา พั...
ผู้แต่ง
กฤษฎา พัชราวนิช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
TX911 ก279
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลการนิเทศงานสุขภาพจิตจังหวัด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ = Evaluation of provincial mental health job supervision of Prasrimahabhodi hospital / สมสนุก พระอามาตย์, จิรังกูร ณัฐรังสี, ลัดดาวัลย์ ...
ผู้แต่ง
สมสนุก พระอามาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RA790.7.T5 ส286
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี = The study of opinions and experience of physician on prescribing herbal medicine in Ubon Ratchathani Provin...
ผู้แต่ง
นัทที พัชราวนิช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RM666.H33 น399
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน = Screening and isolation of hydrogen-producing microbes with high potential for bio-production of hydrogen / โดย สังวาลย์ แก...
ผู้แต่ง
สังวาลย์ แก่นโส.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2548].
เลขเรียก
QR90 ส541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพอุตสาหกรรมน้ำดื่มสำหรับชุมชน = Improving process and quality of drinking water industry / คณะผู้วิจัย สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, สุมนา สิริพัฒนากุล.
ผู้แต่ง
สุพัฒน์พงษ์ มัตราช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
TD370 ส831
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านผู้ไทยจากจังหวัดกกาฬสินธุ์ = The analysis study of the Phu Thai folktale in the Kalasin province / อรทัย สุทธิ, ภาสพงศ์ ผิวพอใช้, สกุลพรรณ โพธิจักร.
ผู้แต่ง
อรทัย สุทธิ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
PL4221 อ324
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี = Studies on chemical and biological properties of fermented plants of Ubonratchathani / วันดี รังสีวิจิตรประ...
ผู้แต่ง
วันดี รังสีวิจิตรประภา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
RS201.E9 ว429
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรชิเนสจากพืชสมุนไพรจังหวัดอุบลราชธานี = The screening of free radical scavenging, antioxidative and tyrosinase in...
ผู้แต่ง
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2546.
เลขเรียก
RS164 ร267
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยคุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น = Properties of sand from the Mun River used for green sand mold / หัวหน้าโครงการ สุริยา โชคสวัสดิ์ ; ผู้ร่วมวิจัย อภิชาติ อาจนาเสียว.
ผู้แต่ง
สุริยา โชคสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2547.
เลขเรียก
TS243.5 ส866
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยน้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา = Floral volatiles of Fragrea fragrance Roxb. / อารี วังมณีรัตน์ และ สุดารัตน์ หอมหวล, นิธิมา สุทธิพันธุ์.
ผู้แต่ง
อารี วังมณีรัตน์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
QK898.E75 อ659
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ไลเปส = Screening of lipase-producing thermophilic bacteria / โดย ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
ผู้แต่ง
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2547].
เลขเรียก
QR90 ป445
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ = The development on product of natural dye cloth / ดำเนินการโดย ดาริกา เสาร่วม และคณะ.
ผู้แต่ง
ดาริกา เสาร่ม.
สำนักพิมพ์
[มหาสารคาม] : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546.
เลขเรียก
TT848 ด428
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการรีดิวส์โครเมตโดยแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูง = Reduction of chromate by thermotolerant bacterium / ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
ผู้แต่ง
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2547].
เลขเรียก
QR82.C45 ป445
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องสาเหตุการไม่มารายงานตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของนักเรียนโควตา ปีการศึกษา 2547/ ผู้วิจัย พัชรี น้าวานิช.
ผู้แต่ง
พัชรี น้าวานิช.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
LB2353.26.T5 พ524
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles