Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
มิงกะลาบาเมืองอุบล : ชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ / ผู้เขียน กาญจนา ชินนาค และสมหมาย ชินนาค.
ผู้แต่ง
กาญจนา ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
HD6305.B93 ก425 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การบำบัดทางชีวภาพด้วยแลคเคสสำหรับย่อยสลายไดโคฟอลในถังปฏิกรณ์เมมเบรน = Biological treatment of laccase for dicofol degradation in membrane reactor / กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา, อภ...
ผู้แต่ง
กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
QK898.L23 ก172 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินขาวธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมในการดูดซับสีย้อมอุตสาหกรรมบนวัสดุจีโอพอลิเมอร์ = Synthesis of natural clay based geopolymer and i...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
TP811 ก523 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบการตรวจหา Carbapenemase-producing enterobacteriaceae (CPE) โดยวิธีการ modified hodge test, modified carbapenem inactivation method และ multiplex PCR...
ผู้แต่ง
ภาวนา พนมเขต.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
QR82.E6 ภ473 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาสูตรคอมพาวด์จากยางธรรมชาติที่เติมสารตัวผสมสำหรับยางจุกนมเทียมที่ใช้กับลูกโค / สราวุธ ประเสริฐศรี, ชัยวุฒิ วัดจัง, วันชัย อินทิแสง.
ผู้แต่ง
สราวุธ ประเสริฐศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
TS1890 ส355 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนานาโนคอมพอสิทเจลอิเล็กโตรไลต์ชนิดใหม่โดยใช้พอลิเมอร์ผสม PEO/PVDF-HFP เป็นเมทริกซ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง = Development of novel nanocomposit...
ผู้แต่ง
สายันต์ แสงสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
TK2960 ส665 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อุบัติการณ์โรคมาลาเรียและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบลำดับขั้นเพื่อวางแผนและป้องกันในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี = Malaria incidence, spatial analysis and hierarchy pro...
ผู้แต่ง
วัชรพงษ์ แสงนิล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียก
RA644.M2 ว378อ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี : รายงานการศึกษาการวางผังพัฒนาพื้นที่อำเภอเขมราฐ / คณะผู้จัดทำโครงการ ศิริชัย มุสิกะภุมมะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
เลขเรียก
HT169.T5 ร451 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบุรณ์ โครงการวิจัย บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี = The role of border trade in border area development : a case of Chong Ahn...
ผู้แต่ง
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
HF3800.55 ป618 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบุรณ์ เบาะรองนั่งต้านเชื้อราสำหรับผู้สูงอายุจากยางพารา-เส้นใยเซลลูโลสจากชีวมวล = Antifungal chair cushions for elderly people from natural rubber-cellulose biomass / สายสมร ลำลอง... [...
ผู้แต่ง
สายสมร ลำลอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
QK898.C42 ร451 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดแก๊ส S-10 ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณร่วมกับการทดลอง = Study on combustion behavior of gas-saving burner S-10 using computatio...
ผู้แต่ง
อนิรุตต์ มัทธุจักร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
TH7454 อ178ร 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles