Search again

พบ: 45  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กุดขาคีม" การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน : โครงการวิจัย "การจัดการน้ำระบบย่อยโดยองค์กรชุมชน" กรณีศึกษา ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ / [รุ่งวิชิต คำงาม หัวหน้าโครงการ] ; ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ พรทวี ยอดมง...
ผู้แต่ง
รุ่งวิชิต คำงาม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547-2552.
เลขเรียก
TC513.T5 ร638,TC513.T48 ร638 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
A study of extensive reading (ER) with EFL Thai students at Ubon Rajathanee University = รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ Extensive Reading สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Patareeya Wisaijor...
ผู้แต่ง
Patareeya Wisaijorn.
สำนักพิมพ์
Ubon Rajathanee : Faculty of liberal art, Ubon Rajathanee University [2007].
เลขเรียก
PE1122 .P294
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 2 : 28 - 29 กรกฏาคม 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กอง, 2551.
เลขเรียก
Q179.9 ก482มอบ 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีต่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี / อภิชาติ ธรรมแสง.
ผู้แต่ง
อภิชาติ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานทะเบียนประวัติ โครงการจัดตั้งกองเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
RES-LG395 อ252
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Report research promotion criteria at U...
ผู้แต่ง
รัชชนนท์ แกะมา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2551].
เลขเรียก
JQ1746.Z2 ร323
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาโครงสร้างกระบวนการโลจิสติกส์ของจังหวัดมุกดาหาร/ กาญจนา เศรษฐนันท์.
ผู้แต่ง
กาญจนา เศรษฐนันท์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียก
HD38.5 ก425 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม : การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้ / พัชรินทร์ ลาภานันท์, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ.
ผู้แต่ง
พัชรินทร์ ลาภานันท์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
เลขเรียก
HQ1031 พ523 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The use mother tongues for teaching English to university students in northeast Thailand / เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.
ผู้แต่ง
เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
PE1065 ฉ417ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้อห้ามที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี / สุมนา อินทร์คำน้อย.
ผู้แต่ง
สุมนา อินทร์คำน้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
RM666 ส841
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คติความเชื่อและระบบสังคมกับการปลูกสร้างเรือนพื้นบ้านและชุมชนผู้ไท / ผู้เขียน นพดล ตั้งสกุล, จันทนีย์ วงศ์คำ.
ผู้แต่ง
นพดล ตั้งสกุล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียก
GR490 น169 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตลาดในวิถีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / สมศรี ชัยวณิชยา ;บรรณาธิการ วรรณภา ชำนาญกิจ, มิตต ทรัพย์ผุด, สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ.
ผู้แต่ง
สมศรี ชัยวณิชยา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2563.
เลขเรียก
HF5475.T5 ส279 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 7 25-26 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลกระทบของสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ข้ามพรมแพนระหว่างไทย-ลาว / โดย วิภา อุตมฉันท์.
ผู้แต่ง
วิภา อุตมฉันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก
PN1991.3.T5 ว645
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรคภาพทางกายด้านความอ่อนตัว การทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของสตรีช่วงเตรียมวัยทอง = Effect of yoga training program on physical fitness: flexibility, balance, a...
ผู้แต่ง
อรัญญา บุทธิจักร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2555.
เลขเรียก
RA781.7 อ388,RG186 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผ้ากับวิถีชิวิตของกลุ่มพันธุ์ไท-ลาว สายเมืองอุบล = Textiles and the way of life of the Tai Lao ethnic group of Ubol line / โดย สุนัย ณ อุบล...[และคนอื่น].
ผู้แต่ง
สุนัย ณ อุบล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการ "ผ้า : มรดกร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2536.
เลขเรียก
T1315 ผ281 2536,TT699 ส816ผ 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles