Search again

พบ: 836  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาความต้องการด้านการวิจัยของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ.
ผู้แต่ง
พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียก
HD62.7 พ673
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความต้องการรูปแบบรายงาน UBU CATV ของบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / สุรชัย ศรีใส.
ผู้แต่ง
สุรชัย ศรีใส.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
LB1044.7 ส847 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคเหนือแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์, วิพรรณ ประจวบเหมาะ, รูฟโฟโล, เกื้อ วงศ์บุญสิน
ผู้แต่ง
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2538
เลขเรียก
HQ674.55 ส876 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 / อรทัย เลียงจินดาถาวร.
ผู้แต่ง
อรทัย เลียงจินดาถาวร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, [2540].
เลขเรียก
Z670 อ321 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชนิดของปลาในแม่น้ำมูลส่วนท้ายในระยะเริ่มแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 7 = Study of fish species in lower Moon river at the beginning of the 7th national socio-economic development plan / ปราณีต งามเสน...
ผู้แต่ง
ปราณีต งามเสน่ห์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2537.
เลขเรียก
S539.T5 ป447 2537
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาบรรพชีวินวิทยาโคกผาส้วม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี / ยุทธ แม้นพิมพ์.
ผู้แต่ง
ยุทธ แม้นพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
QE16.T5 ย351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของทีดินพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยลำพอก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 567 = Semi-Detailed Soil survey Huai lam Phok Irrigation Development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217สร 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยคะคาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 564 = Semi-detailed soil survey Huai Kan Khang lrrigation development project, Amp...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก
S592.14 ก217มค 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทาน ห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอศรีรัตนะ และกิ่งเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ 566 = Semi-Detailed Soil Survey Huai Ta Ma...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน. งานสำรวจและจำแนกที่ดิน 5
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2536-.
เลขเรียก
S592.14 ก217ศก 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทานห้วยสะทด อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 565 = Semi-detailed soil surver Huai Sathod lrrigation development project, Ampho...
ผู้แต่ง
กองสำรวจและจำแนกดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2536.
เลขเรียก
S592.14 ก217กส 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วนิดา วิระกุล, ขวัญชัย หมั่นคำ, จีรวรรณ หัสโรค์
ผู้แต่ง
วนิดา วิระกุล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2541.
เลขเรียก
RA427.9 ว179 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก = A study on performance and carcass quality of wild boar using two levels of protein diet unde...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2545.
เลขเรียก
SB396.3 ก522
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Report research promotion criteria at U...
ผู้แต่ง
รัชชนนท์ แกะมา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2551].
เลขเรียก
JQ1746.Z2 ร323
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาอัตราชุกของการเกิดโรค Eosinophilic Meningitis จังหวัดขอนแก่น = Prevalence study of Eosinophilic Meninggitis in Khon Kaen province / คณะผู้วิจัย ภาสกร ไชยเศรษฐ ... [และคนอื่นๆ]
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2545.
เลขเรียก
RC119 ก522 2545
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรมกับประโยชน์และข้อจำกัดของการรำแกลมอ แกลออ หรือรำมะมวด หรือรำผีฟ้า ผีแถน ต่อการเสริมสร้างดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กับการรักษาโรคและสุขภาวะในชุมชน : ...
ผู้แต่ง
ประภาพร ช่วยสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
GN472.6 ป342 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles