Search again

พบ: 836  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
แบบแสดงผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ / วิภาวี เสาหิน.
ผู้แต่ง
วิภาวี เสาหิน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
RM101 ว657
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แผนที่ศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ผู้จัดทำ วินัย ศรวัต สุกิจ รัตนศรีวงษ์.
ผู้แต่ง
วินัย ศรวัต.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โครงการจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2549.
เลขเรียก
SB211.C3 ว621
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แผนพัฒนาลุ่มแม่น้ำห้วยข้าวสาร ปี พ.ศ. 2551-2553 / ทวีศักดิ์ วังไพศาล...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ทวีศักดิ์ วังไพศาล.
สำนักพิมพ์
อุบลฯ : โครงการวิจัยการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
HD1698.T5 ท228
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุุุุุุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
HN700.559 ค961 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการวิจัยภาษาถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี = The research program of dialect in Ubonratchathani province / จันทิมา เอียมานนท์ และสุมนา อินทร์คำน้อย.
ผู้แต่ง
จันทิมา เอียมานนท์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สถาบันภาษาและวัฒนธรรม, 2539.
เลขเรียก
PL4195.อ834 จ285 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงการวิจัยสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ = Optimal conditions for spawn production of Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan / ประยูรศรี ฉัตรวชิระวงษ์.
ผู้แต่ง
ประยูรศรี ฉัตรวชิระวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2544.
เลขเรียก
SB353 ป367
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
โครงการวิจัยเรื่องการจำลองแบบการทำงานของกันน์ไดโอดชนิดกัลเลียมไนไตรด์ด้วยคอมพิวเตอร์ = Computer simulation of GaN-Gunn diode / อนุชา แยงไธสง.
ผู้แต่ง
อนุชา แยงไธสง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547].
เลขเรียก
TK7871.85 อ187
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 พื้นที่) : ภาคผนวก / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : คณะ, 2549.
เลขเรียก
HD7363.55.A5N65 ม247ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการเครือข่ายฐานข้อมูลยาแผนโบราณ / หัวหน้าโครงการ สัมมนา มูลสาร...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สัมมนา มูลสาร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2544.
เลขเรียก
QK99.T5 ส615
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
โปรแกรมการป้องกันการฆ่าตัวตายแบบเข้มข้นสำหรับผู้ป่วยใน : รูปแบบพระศรี = The intensive suicide prevention program for inpatient "Prasri' s Model" / อนงค์ ธรรมโรจน์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อนงค์ ธรรมโรจน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, 2548.
เลขเรียก
HV6545 อ153
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โลกทัศน์ของคนลาวจากภาษิต / สุภาพร คงศิริรัตน์.
ผู้แต่ง
สุภาพร คงศิริรัตน์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
เลขเรียก
PN6519.L39 ส838ล 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles