Search again

พบ: 836  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ผลการให้ความรู้ผ่านสื่อวีดีทัศน์กับการให้สุขศึกษาอย่างมีแบบแผนแก่ผู้ปกครองเด็กโรคเลือดธาลัสซีเมียที่มารับการให้เลือดที่ห้องสังเกตอาการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี / ศิริบูรณ์ ประทุมพร...
ผู้แต่ง
ศิริบูรณ์ ประทุมพร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, [2547?].
เลขเรียก
RC641.7.T5 ศ461
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลของระดับโปรตีนและความหนาแน่นในการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิตและส่วนประกอบซากของไก่พื้นเมือง = Effect of protein levels and stocking densities on performance and carcass composition of Thai indigenous ch...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2539.
เลขเรียก
SF487 ร451ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรคภาพทางกายด้านความอ่อนตัว การทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของสตรีช่วงเตรียมวัยทอง = Effect of yoga training program on physical fitness: flexibility, balance, a...
ผู้แต่ง
อรัญญา บุทธิจักร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2555.
เลขเรียก
RA781.7 อ388,RG186 อ388
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลงานทางวิชาการด้นงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ / พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ..
ผู้แต่ง
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียก
RM101 พ266ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิศวกรรมโยธา / ธนภร ทวีวุฒิ.
ผู้แต่ง
ธนภร ทวีวุฒิ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
TA160 ธ152
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย / ถาวร สุภาพรม.
ผู้แต่ง
ถาวร สุภาพรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ถ331
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย / อนุสรณ์ นิยมพันธ์.
ผู้แต่ง
อนุสรณ์ นิยมพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 อ231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ / ศุภกร ภู่เกิด.
ผู้แต่ง
ศุภกร ภู่เกิด.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ศ675
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานบทความวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาจุลชีววิทยา / กัญญ์จนา นึกดี.
ผู้แต่ง
กัญญ์จนา นึกดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 255-.
เลขเรียก
Q180.A1 ก383
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัย / จินตนา เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
จินตนา เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 จ482ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัย / เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ร769
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัย / เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
ผู้แต่ง
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ร769ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาจุลชีววิทยา / กัญญ์จนา นึกดี.
ผู้แต่ง
กัญญ์จนา นึกดี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 255-.
เลขเรียก
Q181 ก383ล
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ผลงานวิชาการ / ธานินทร์ นุตโร.
ผู้แต่ง
ธานินทร์ นุตโร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ธ515
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles