Search again

พบ: 836  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ผลงานวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ / รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล.
ผู้แต่ง
รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
Q180.A1 ร623
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผู้ลี้ยภัยอินโดจีน : ความคาดหวังในชีวิต / สมบูรณ์ สุขสำราญ.
ผู้แต่ง
สมบูรณ์ สุขสำราญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียก
JV6346.R4 ส258 2527
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผ้ากับวิถีชิวิตของกลุ่มพันธุ์ไท-ลาว สายเมืองอุบล = Textiles and the way of life of the Tai Lao ethnic group of Ubol line / โดย สุนัย ณ อุบล...[และคนอื่น].
ผู้แต่ง
สุนัย ณ อุบล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการ "ผ้า : มรดกร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2536.
เลขเรียก
T1315 ผ281 2536,TT699 ส816ผ 2536
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พระราชปุจฉา : พัฒนาการและคุณค่าทางวรรณคดี / พิสิทธิ์ กอบบุญ.
ผู้แต่ง
พิสิทธิ์ กอบบุญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2552.
เลขเรียก
BQ135 พ782 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์, สมทรง บุรุษพัฒน์, ผู้วิจัย ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก
PL4195 ส732ภ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มองไทดำผ่านคำเรียกญาติ / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, สมทรง บุรุษพัฒน์, ผู้วิจัย ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก
PL4251.B5794 อ366ม 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มิงกะลาบาเมืองอุบล : ชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ / ผู้เขียน กาญจนา ชินนาค และสมหมาย ชินนาค.
ผู้แต่ง
กาญจนา ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
HD6305.B93 ก425 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
Z5816.U25 ก482อบ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมบทคัดย่อโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด : การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยก...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
Z5816.U25 ก482อบ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายการวิจัยการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยอาศัยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร = Treatment of wastewater from textile industries by waste product from agriculture sector / หัวหน้าโครงการ ไพรัตน์ แก้วสาร.
ผู้แต่ง
ไพรัตน์ แก้วสาร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
TD745 พ987
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานกรวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมป้องกันเอดส์ของครูประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดอุบลราชธานี = The Participation of primary school teachers in aids prevention campaign : a case study of Ubonrat...
ผู้แต่ง
พิสิฏฐ์ บุญไชย.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
เลขเรียก
RC607.A26 พ784 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัย : ระบบการบริหารจัดการชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : การบริหารภายในชุมชนและการให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรม / โดย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ชุมช...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
เลขเรียก
HC445 ร228 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย : ศึกษาและวิจัยหาวัตถุดิบซึ่งเป็นเภสัชภัณฑ์ที่สมควรทำการผลิตในประเทศ = A study of pharmaceutical raw materials with potentials for local production / โดย จอมจิน จันทรสกุล ... [และคนอื่น...
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ], 2542.
เลขเรียก
RS189 ร451 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย วิถีชีวิต การปรับตัว เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามชาติและบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมของพระนักศึกษาข้ามแดนชาวกัมพูชาในประเทศไทย = Way of life, adaptation, transnational social relation...
ผู้แต่ง
สมหมาย ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
DS575.5.C36 ส287 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles