Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Windows 7 ฉบับเริ่มต้นใช้งาน โดย พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร,อัมรินทร์ เพ็ชรกุล และพัชรินทร์ ทวีสุวรรณ.
ผู้แต่ง
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2553.
เลขเรียก
CD3597
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 17-19 มกราคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น [เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่า...
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียก
CD2596
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image

image

image
จดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อปวงประชาร่มเย็น สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก
CD2684
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
ฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกาะช้าง โครงการสืบเนื่องจากโครงการวิจัยการรักษาเอกลักษณ์และสร้างภูมิต้านทานให้ชุมชนเกาะช้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการท่องเที่ยว / [สมช...
ผู้แต่ง
สมชาย เดชะพรหมพันธุ์.
สำนักพิมพ์
[ชลบุรี] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.
เลขเรียก
CD2671
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
บทเพลงเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินถวายพระพรองค์พระภูมินทร์มหาราชา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มปท., 2547
เลขเรียก
CD2593
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่าง พ.ศ. 2521-2550 / ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศูนย์สนเทศและหอสมุด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์., 2551.
เลขเรียก
CD2651
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ... นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2547.
เลขเรียก
CD1759,AG-CD0073
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
Computer File Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาผลกระทบการขยายอายุการทำงานของภาคเอกชน A study on impacts of extending working age of workers in private sector/ กระทรวงแรงงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2551.
เลขเรียก
CD2744
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานประกันคุณภาพประจำปี... สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน., 2550.
เลขเรียก
CD2682
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานประจำปี ... Annual Report / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
CD2591
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานประจำปี... สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก้าวย่างที่คงมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน = sure-footed towards sustainable development annual report ... / สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั...
ผู้แต่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน., 254- .
เลขเรียก
CD1683
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องตัวแบบทางสายกลางของการแรงงานสัมพันธ์ไทย = The middle way models of Thai industrial relations / โดย ศูนย์พัฒนาปัญญาคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาปัญญาคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียก
CD3012
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รีทัชภาพบุคคลอย่างมืออาชีพ Photoshop for retouching / ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่ม ; จินตวีร์ พันธ์แก้ว บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553.
เลขเรียก
CD3596
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles