Search again

พบ: 242  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
มหัศจรรย์กราฟหุ้น / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สมยศ ศุภกิจไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2554.
เลขเรียก
HG4638 ส231 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดวิชาสถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เลขเรียก
CD0860
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มินนะ โนะ นิฮงโกะ (2nd Edition) / สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561-.
เลขเรียก
PL539.5.T5 ม579
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มือใหม่ฝึกพิมพ์ดีด ฉบับสมบูรณ์ / กองบรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556.
เลขเรียก
Z49 ม613 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์.
ผู้แต่ง
นันทวัฒน์ บรมานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียก
K น424ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ ฉบับปรับปรุง / ผู้เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น ; บรรณาธิการ Fu He Nan.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แมนดารินเอดูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก
PL1119 ร155 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความวิชาการและผลงานวิจัยการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553)"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์. = Proceeding of the 11 th natio...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก
JA84.T5 ก482 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี.
ผู้แต่ง
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก
Q158.5 ท622
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง : ชุมนุมพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 / พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4.
ผู้แต่ง
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2548.
เลขเรียก
DS581 จ196 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมพลังสร้างครูพันธุ์ใหม่ นางอรนิช เกียรติอุบลไพบูลย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา วันออกอากาศ 16 พฤศจิกายน 2546 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน., [2547].
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รอยยิ้มของในหลวง / บรรณาธิการ ภาณุมาศ ทักษณา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักข่าวเจ้าพระยา, [2553?].
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รังสีอาทิตย์ = Solar Radiation / โดย เสริม จันทร์ฉาย.
ผู้แต่ง
เสริม จันทร์ฉาย.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียก
QC911 ส923 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ .... / งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ผู้แต่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2539-.
เลขเรียก
LG395.B3 ส181สพจ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ... / สำนักงานศาลปกครอง.
ผู้แต่ง
สำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545-.
เลขเรียก
JQ1748 ส691ศ,รายงานประจำปี
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles