Search again

พบ: 46  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.L36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Eco-physiological studies on drought tolerant crops suited to the Northeast Thialand / by Takashi Okabe, Montien Somabhi.
ผู้แต่ง
Okabe, Takashi.
สำนักพิมพ์
Khon Kaen : Agricultural Development Research Center in Northeast Thailand, 1989.
เลขเรียก
SB108.T5 O41 1989
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลุ่มน้ำโขง : กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ยูนนาน และกวางสี) ต้นสายอารยธรรมลุ่มน้ำโขง / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ผู้แต่ง
เมชฌ สอดส่องกฤษ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556].
เลขเรียก
GN495.6 ม721 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี : จังหวัดศรีสะเกษ / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียก
QE298 ก446ศก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักและผลไม้ในจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา= Handbook of farmer group development for improving vegetable and fruit production standard in Siem Reap...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
HD9000.5 ก494 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ชาวเวียดนามอพยพ : นายทุนยุค "ไทยใหม่" และการกลายเป็นชนชั้นนำเมืองชายแดน/ ศริญญา สุขรี.
ผู้แต่ง
ศริญญา สุขรี.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก
DS570.V5 ศ171ช 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา : กัมพูชา / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และคนอื่น ๆ] ; สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.C36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบผู้บริหารอาจารย์ข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา... / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2548.
เลขเรียก
LG395.T364 น123
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 : ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ 13-14 กรกฎาคม 2560 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
Q180.T5 ก482อบ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / โดย กิติพร โชประการ, นริศรา แสงเ...
ผู้แต่ง
กิติพร โชประการ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2552.
เลขเรียก
G156.5.E26 ก674
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ป่าสำหรับเยาวชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / หัวหน้าโครงการ แก้ว อุดมศิริชาคร ; ผู้ร่วมโครงการ วิโรจน์ เกษรบัว, กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์.
ผู้แต่ง
แก้ว อุดมศิริชาคร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
SD657.T5 ก891ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรประมงในแม่น้ำมูลของชาวบ้านบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง / หัวหน้าโครงการ ธนาทิพย์ แหลมคม ; ผู้ร่วมโครงการ ชำนาญ แก้วมณี.
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
SH159 ธ243 2553,Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Herbarium database / หัวหน้าโครงการ สุดารัตน์...
ผู้แต่ง
สุดารัตน์ หอมหวล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
QK99.T5 ส769ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์กกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / หัวหน้าโครงการ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ผู้ร่วมโครงการ วาริณี พละสาร.
ผู้แต่ง
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
QK46.5.D58 ช317ค 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles