Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี : จังหวัดศรีสะเกษ / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียก
QE298 ก446ศก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ชาวเวียดนามอพยพ : นายทุนยุค "ไทยใหม่" และการกลายเป็นชนชั้นนำเมืองชายแดน/ ศริญญา สุขรี.
ผู้แต่ง
ศริญญา สุขรี.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก
DS570.V5 ศ171ช 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำพองและแม่น้ำชี ประจำปี... / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : สำนักงาน], 2544.
เลขเรียก
TD370 ก217ว
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรประมงในแม่น้ำมูลของชาวบ้านบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง / หัวหน้าโครงการ ธนาทิพย์ แหลมคม ; ผู้ร่วมโครงการ ชำนาญ แก้วมณี.
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
SH159 ธ243 2553,Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) / สำนักงานผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี. กรมการผังเมือง. กระทรวงมหาดไทย.
ผู้แต่ง
สำนักงานผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนัก, 2540-.
เลขเรียก
HT169.T52.อ824 ก217 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "ABC สัญจร อุบลราชธานี สร้างความรู้เปิดประตูสู่โอกาสใหม่" : อุบลราชธานี 2556 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย], 2556.
เลขเรียก
DS589.U26 อ884 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงการสำรวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบน ระยะที่ 1 (จังหวัดขอนแก่น) / [ผู้เรียบเรียง กิตติพงษ์ สนเล็ก, พรรณภา เฟื่องฟูลอย, สิริมา สระทองเรือง].
ผู้แต่ง
กิตติพงษ์ สนเล็ก.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น, 2555.
เลขเรียก
DS589.K46 ก674 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles