Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 10 : การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 2 : 28 - 29 กรกฏาคม 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี].
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : กอง, 2551.
เลขเรียก
Q179.9 ก482มอบ 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2555 : 20 กันยายน 2555 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม (อาคารเทพรัตนสิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์...
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
HN49.C6 ก471 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 7 25-26 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประอบการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาวัสดุเพาะที่เหมาะสมในการเพาะต้นกล้าแพงพวย พันธุ์แปซิฟิค่าเรด / โดย ศรีประไพ ธรรมแสงและจารุวัฒน์ คำสะอาด.
ผู้แต่ง
ศรีประไพ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
SB404.9 ศ222
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles