Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
CLMV Pulse : ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.L36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา : กัมพูชา / หัวหน้าทีมวิจัย Mu Mu Thient ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมผู้วิจัย กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ... [และคนอื่น ๆ] ; สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2557?].
เลขเรียก
HF5415.33.C36 ช577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์กกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / หัวหน้าโครงการ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ผู้ร่วมโครงการ วาริณี พละสาร.
ผู้แต่ง
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
QK46.5.D58 ช317ค 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการต้นไม้ของพ่อ / หัวหน้าโครงการ รักเกียรติ แสนประเสริฐ ผู้ร่วมโครงการ ภาคภูมิ สืบนุการณ์ บรรพต คชประชา.
ผู้แต่ง
รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียก
SD411 ร282 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 2 / หัวหน้าโครงการ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ผู้ร่วมโครงการ วาริณี พละสาร.
ผู้แต่ง
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
QK364 ช317 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุ์บัว / หัวหน้าโครงการ วรงศ์ นัยวินิจ...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
วรงศ์ นัยวินิจ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
SB205.L7 ว185ร 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรมใจไฝ่ธรรมนำชีวี / หัวหน้าโครงการ ศรีประไพ ธรรมแสง ; ผู้ร่วมโครงการ สุภาวดี แก้วระหัน, นพมาศ นามแดง, จำนงค์ จันทะสี, ลิขิต ปานพรม.
ผู้แต่ง
ศรีประไพ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียก
BQ5630.S16 ศ222 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles