Search again

พบ: 53  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของชาวชนบทอีสานต่อการทำบุญ / โดย อนุกูล คลังบุญครอง, พละ เชาวรัตน์.
ผู้แต่ง
อนุกูล คลังบุญครอง.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2531.
เลขเรียก
BD215 อ184 2531
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสำรวจสภาพความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2535 / ผู้จัดทำ สว่างจิต ศรีระษา, วิชชุดา แสงสีตา.
ผู้แต่ง
สว่างจิต ศรีระษา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2536.
เลขเรียก
LG395.U26 ส419
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ป่าสำหรับเยาวชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / หัวหน้าโครงการ แก้ว อุดมศิริชาคร ; ผู้ร่วมโครงการ วิโรจน์ เกษรบัว, กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์.
ผู้แต่ง
แก้ว อุดมศิริชาคร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
SD657.T5 ก891ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรประมงในแม่น้ำมูลของชาวบ้านบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง / หัวหน้าโครงการ ธนาทิพย์ แหลมคม ; ผู้ร่วมโครงการ ชำนาญ แก้วมณี.
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
SH159 ธ243 2553,Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Herbarium database / หัวหน้าโครงการ สุดารัตน์...
ผู้แต่ง
สุดารัตน์ หอมหวล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
QK99.T5 ส769ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์กกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / หัวหน้าโครงการ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ผู้ร่วมโครงการ วาริณี พละสาร.
ผู้แต่ง
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
QK46.5.D58 ช317ค 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการธรรมสัญจร "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อต้านยาเสพติด ปีพุทธศักราช 2553" / หัวหน้าโครงการ สุภาวดี แก้วระหัน ; ผู้ร่วมโครงการ สุพัฒน์ เงาะป...
ผู้แต่ง
สุภาวดี แก้วระหัน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
BQ5010 ส839ค 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการบุญกฐิน/ หัวหน้าโครงการ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
ผู้แต่ง
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
BQ4990.T5 ช317 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการรวบรวมร้านเส้น อาหารเด่นเมืองอุบล / หัวหน้าโครงการ วรารัตน์ บุญแฝง ; ผู้ร่วมโครงการ สืบพงศ์ หงษ์ภักดี, สิริรัตน์ ชอบขาย, บงกช คูณผล.
ผู้แต่ง
วรารัตน์ บุญแฝง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
TX945 ว322ค 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ปีงบประมาณ 2553 / หัวหน้าโครงการ สุภาวดี แก้วระหัน ; ผู้ร่วมโครงการ สุริยา โชคสวัสดิ์, ปริทัศน์ มัทวานุกูล, สุพัฒน์ เงาะปก...
ผู้แต่ง
สุภาวดี แก้วระหัน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
DS568 ส839ค 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วยในอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี = Ethnobotany of Suay ethnic group in Namyun district, Ubon Ratchathan...
ผู้แต่ง
วิโรจน์ เกษรบัว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
QK62 ว711 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบศิลปะไม้แกะสลักแถบลุ่มแม่น้ำโขงของไทย และ สปป.ลาว / หัวหน้าโครงการ ประทับใจ สิกขา ; ผู้ร่วมโครงการ ศักดิ์ชาย สิกขา, เสกสันต์ ศรีสันต...
ผู้แต่ง
ประทับใจ สิกขา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
NK9705 ป274ก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสำรวจและจัดทำแผนที่พรรณไม้ในสวนพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / หัวหน้าโครงการ วิโรจน์ เกษรบัว ผู้ร่วมโครงการ แก้ว อุดมศิริชาคร.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ เกษรบัว.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2555.
เลขเรียก
QK364 ว711ก 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหา การจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสาน / หัวหน้าโครงการ ศักดิ์ชาย สิกขา ; ผู้ร่วมโครงการ ประทับใจ สิกขา, เสกสัน...
ผู้แต่ง
ศักดิ์ชาย สิกขา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
AM79.T5 ศ325 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บันทึก ศึกษา ธุงอีสาน / หัวหน้าโครงการ ประทับใจ สิกขา ; ผู้ร่วมโครงการ ศักดิ์ชาย สิกขา, ศุภลักษณ์ มาคูณตน, สมโชค หอมจันทร์.
ผู้แต่ง
ประทับใจ สิกขา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2555].
เลขเรียก
DS568 ป274บ 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles