Search again

พบ: 53  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2555 ชื่อโครงการ การเก็บรักษาพันธุกรรมและขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง / โดย กาญจนา รุ่งรัชกานนท์, ศรีประไพ ธรรม...
ผู้แต่ง
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก
SB409.A3 ก425 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ Web Site แผนที่นำเที่ยววัดที่สำคัญในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ในรูปแบบที่เสมือนจริง (Virtual Map Navigator) / หัวหน้าโครงการ อัปสร อินทิแสง ; ผู้ร่วมดค...
ผู้แต่ง
อัปสร อินทิแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
TK5105.8885.M57 อ549ค 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการต้นไม้ของพ่อ / หัวหน้าโครงการ รักเกียรติ แสนประเสริฐ ผู้ร่วมโครงการ ภาคภูมิ สืบนุการณ์ บรรพต คชประชา.
ผู้แต่ง
รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียก
SD411 ร282 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการสารสนเทศและมัลติมีเดียออนไลน์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านเด็กไทยอีสาน / หัวหน้าโครงการ พิมลพรรณ อุดมพันธ์ ; ผู้ร่วมโครงการ ดุสิต ศรีสร้อ...
ผู้แต่ง
พิมลพรรณ อุดมพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
LB1044 พ725 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการสำรวจภูมิปัญญาด้านการจัดการอาหารปลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาพื้นเมืองใน 3 จังหวัดริมแม่น้ำโขง / หัวหน้าโครงการ กาญจนา พยุหะ ; ผู้ร่วมโครงการ ชำนาญ ...
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
SH156 ก425 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 / หัวหน้าโครงการ รวีวรรณ เผ่ากัณหา...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
รวีวรรณ เผ่ากัณหา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียก
HQ1061 ร169 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการศึกษาศิลปะงานปูนปั้นบันไดในศาสนสถานอีสานใต้ / หัวหน้าโครงการ เสกสันต์ ศรีสันต์ ; ผู้ร่วมโครงการ ศักดิ์ชาย สิกขา, ประทับใจ สิกขา, ประสิทธิ์ พวงบุตร.
ผู้แต่ง
เสกสันต์ ศรีสันต์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556].
เลขเรียก
N8193 ส888 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการสำรวจหลักฐานผ้าและเครื่องแต่งกายโบราณของชาวอีสานจากฮูปแต้มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อเป็นฐานข้อมูลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา / หัวหน้าโครง...
ผู้แต่ง
สิทธิชัย สมานชาติ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
GT1520 ส722 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช / หัวหน้าโครงการ วิโรจน์ เกษรบัว ผู้ร่วมโครงการ แก้ว อุดมศิริชาคร.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ เกษรบัว.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
เลขเรียก
QK86.A1 ว711 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเสื่อกกของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ / หัวหน้าโครงการ มาลี ประจวบสุข...[และค...
ผู้แต่ง
มาลี ประจวบสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556].
เลขเรียก
TT873 ม511 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 2 / หัวหน้าโครงการ ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ผู้ร่วมโครงการ วาริณี พละสาร.
ผู้แต่ง
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
QK364 ช317 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการอนุรักษ์สิมและฮูปแต้มอีสาน (ปีที่ 2) : การอนุรักษ์ฮูปแต้ม กรณีวัดโนนศิลา บ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / หัวหน้าโครงการ ธาดา สุทธิธรรม ; ผู...
ผู้แต่ง
ธาดา สุทธิธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
ND2550.2 ธ511 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปี 2553 / หัวหน้าโครงการ สง่า ทับทิมหิน และคณะ.
ผู้แต่ง
สง่า ทับทิมหิน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
DS568 ง152ร 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการรวบรวมข้อมูลพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี / หัวหน้าโครงการ ศรีประไพ ธรรมแสง.
ผู้แต่ง
ศรีประไพ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2549.
เลขเรียก
QK495.O64 ศ222 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุ์บัว / หัวหน้าโครงการ วรงศ์ นัยวินิจ...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
วรงศ์ นัยวินิจ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
SB205.L7 ว185ร 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles