Search again

พบ: 53  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรมใจไฝ่ธรรมนำชีวี / หัวหน้าโครงการ ศรีประไพ ธรรมแสง ; ผู้ร่วมโครงการ สุภาวดี แก้วระหัน, นพมาศ นามแดง, จำนงค์ จันทะสี, ลิขิต ปานพรม.
ผู้แต่ง
ศรีประไพ ธรรมแสง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียก
BQ5630.S16 ศ222 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) / สำนักงานผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี. กรมการผังเมือง. กระทรวงมหาดไทย.
ผู้แต่ง
สำนักงานผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนัก, 2540-.
เลขเรียก
HT169.T52.อ824 ก217 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงายการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการการศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี = A medicinal plant diversity study of the Mint family (Lam...
ผู้แต่ง
ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียก
QK495.L25 ภ447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สถานภาพการตลาดพริกจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ / ผู้ศึกษาและเรียบเรียง บุญส่ง เอกพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
HD9235.P46 ส179
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
อาหารธรรมชาติ : วิถีการดำรงชีวิตของชุมชนอีสาน/ อุทุมพร หลอดโค, ผู้เขียน ; วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
อุทุมพร หลอดโค.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุมน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียก
TX369 อ825อ 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "ABC สัญจร อุบลราชธานี สร้างความรู้เปิดประตูสู่โอกาสใหม่" : อุบลราชธานี 2556 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย], 2556.
เลขเรียก
DS589.U26 อ884 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคต...
ผู้แต่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.) "ศ.อ.น.อ."จังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์, 2545.
เลขเรียก
HV5840.T5 ศ812
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการสำรวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบน ระยะที่ 1 (จังหวัดขอนแก่น) / [ผู้เรียบเรียง กิตติพงษ์ สนเล็ก, พรรณภา เฟื่องฟูลอย, สิริมา สระทองเรือง].
ผู้แต่ง
กิตติพงษ์ สนเล็ก.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น, 2555.
เลขเรียก
DS589.K46 ก674 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles