Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Promoting mathayomsuksa 3 students' reading comprehension through picture books / Rerai Sararat.
ผู้แต่ง
Rerai Sararat.
สำนักพิมพ์
2005.
เลขเรียก
PE R428
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปลาส้มกับวิถีชีวิตของชาวจังหวัดยโสธร / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของ สมศักดิ์ บุญชุบ.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ บุญชุบ.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.
เลขเรียก
TX612.F5 ส282 2543
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ / ประจักษ์ ผิวงาม.
ผู้แต่ง
ประจักษ์ ผิวงาม.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
JS ป222
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ปราชญ์เกษตร / พรชัย พลเยี่ยม.
ผู้แต่ง
พรชัย พลเยี่ยม.
สำนักพิมพ์
2552.
เลขเรียก
HC พ231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิทยานิพนธ์ เรื่อง กายวิภาคของเสม็ดที่ปลูกในดินเค็มจังหวัดขอนแก่นและป่าชายเลนธรรมชาติจังหวัดจันทบุรี = Anatomy of malaleuca leucadendron linn. growing on saline soil at Khon Kaen province and natural ...
ผู้แต่ง
ประชุม เกียรติ์ทวีมั่นคง.
สำนักพิมพ์
2541.
เลขเรียก
SB ป241 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการออกแบบอาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Program and design the information center building at Ubon Ratchathai / ประสิทธิ์ อุทาพันธ์.
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ อุทาพันธ์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2544.
เลขเรียก
Z ป417
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles