Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Internet business models and strategies : text and cases / Allan Afuah, Christopher L. Tucci.
ผู้แต่ง
Afuah, Allan.
สำนักพิมพ์
Boston, Mass. : Irwin/McGraw-Hill c2001.
เลขเรียก
HD30.37 .A33
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความร่วมมือไทย-ลาว ในกรณีการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลาว (1993-1997) / พาฝัน นิลสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
พาฝัน นิลสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียก
JX1579.5 พ616
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้ยา Zidovudine ในผู้ป่วยเอดส์ / หัวหน้าโครงการวิจัย ชยันตร์ธร ปทุมานนท์.
ผู้แต่ง
ชยันตร์ธร ปทุมานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก
RC607.A25 ช193
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับประชาชนไทยอายุ 12-60 ปี = The development of Thai Emotional intellingence screening test for ages 12 to 60 / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กรม, 2544.
เลขเรียก
BF538.T35 ร451 2544
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืน / คณะผู้วิจัย นิติ ชูเชิด ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, 2547.
เลขเรียก
SH380.62.T5 ร451ว
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยคอร์รัปชั่นในประเทศไทย / สำนักงาน ก.พ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2544?].
เลขเรียก
JQ1746 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและการใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ = Production of mango pulp from kaew mango clone and its utilization in various food products / สมชาย จอมดวง....
ผู้แต่ง
สมชาย จอมดวง.
สำนักพิมพ์
[ลำปาง] : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ ; 2543.
เลขเรียก
HD9320 ส239
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาสถานภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สโซฮอล์ = A study on suitability of various raw materials for gasohol production / กล้าณรงค์ ศรีรอต...(และคนอื...
ผู้แต่ง
กล้าณรงค์ ศรีรอต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544
เลขเรียก
TP358 ก312
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติต่อโครงการปฏิรูประบบราชการและระดับการเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ / [ปกรณ์ สิงห์สุริยา หัวหน้าคณะผู้วิจัย ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย... [และคนอื่...
ผู้แต่ง
ปกรณ์ สิงห์สุริยา.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
เลขเรียก
JQ1745.A1 ป181
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยการศึกษาระดับแคดเมียมและโครเมียมในเลือดและปัสสาวะของกลุ่มคนสุขภาพแข็งแรงที่ไม่ได้ทำงานสมัผัสกับโลหะหนัก = The study of blood and urine levels of cadmium and chromium in non - exposed p...
ผู้แต่ง
สมิง เก่าเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานประกันสังคม, 2543.
เลขเรียก
RA1231.C3 ส311
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย มก. โครงการรหัสที่ ส.ล. 3.38 เรื่องสังคมของสัตว์ในบริเวณรากแทนเป็ดใหญ่ (Spirodela polyrhiza), แทนเป็ดเล็ก (Lemna perpusilla), จอก(Pistia stratiotes) และผักตบชวา (Eic...
ผู้แต่ง
นันทพร จารุพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.
เลขเรียก
QL362 น419ร 2533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยศึกษาวิธีการเตรียมดินปลูกพืชไร่โดยใช้เครื่องมือไถจอบหมุนติดรถไถเดินตาม / ธัญญา นิยมาภา...(และคนอื่นๆ).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
เลขเรียก
S683 |b ธ1131 2535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยเรื่องกระบวนการและผลการกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณสาธารณสุขมูลฐานสู่ชนบท ปีงบประมาณ... / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2543.
เลขเรียก
HJ203 ร451 2542
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยเรื่องการเลือกตำแหน่งที่อยู่อาศัยและแบบแผนการเดินทางไปทำงานด้วยรถเมลย์ของลูกจ้างในเขตกรุงเทพฯมหานครและปริมณฑล = A research report on employees' residential location and patterns of bus comm...
ผู้แต่ง
สุรพล ปธานวนิช.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สาขาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียก
HE373.T5 ส852
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles