Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดอุบลราชธานี / เกษร สิงห์แก้ว.
ผู้แต่ง
เกษร สิงห์แก้ว.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
HF ก814 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 12 / อัครพล ปึงเลิศ.
ผู้แต่ง
อัครพล ปึงเลิศ.
สำนักพิมพ์
2556.
เลขเรียก
HF อ476 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยเพื่อควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร = Enhancement of diagnosticefficacy for controlling foot and mouth disease in pig / โดย พงศ์ราม รามสูต.
ผู้แต่ง
พงศ์ราม รามสูต.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียก
SF977.F6 พ134
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตไลเปสโดยแบคทีเรียชอบอุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน = Lipase production by thermophilic bacteria and application for biological treatment ...
ผู้แต่ง
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2552.
เลขเรียก
QP609.L5 ป445
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้า / ทรงสุภา พุ่มชุมพล, อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, เมืองมนต์ เนตรหาญ.
ผู้แต่ง
ทรงสุภา พุ่มชุมพล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียก
TK1001 ท156 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการปัญหาข้อกฎหมายขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ที่มาของคณะกรรมการสรรหา = Legal Problems of Independent Organization of The Constitution of ...
ผู้แต่ง
สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
KPT2877 ส839,วจ ส839
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจังหวัดอุบลราชธานี = Computer programming development for assembly line balancing in...
ผู้แต่ง
นุชสรา เกรียงกรกฎ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
TT518 น729 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เพศภาวะและแรงงานอพยพหญิงชนบทในกลไกเศรษฐกิจใหม่ของลาว / ณรงค์ศักดิ์ ชัยราช ; บรรณาธิการ วิระดา สมสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ณรงค์ศักดิ์ ชัยราช.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก
HD6192.4 ณ249
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เพศสภาวะ เพศวิถี และเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ในลาว(สังคมอาข่า) / ศรีสุวรรณ วรบุตร.
ผู้แต่ง
ศรีสุวรรณ วรบุตร.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก
RA644.A25 ศ277
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการขยายโครงการประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 / โดย วิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ณ ระนอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก
HD7222.55 .ว37
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แม่น้ำแห่งชีวิต : การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / ยศ สันตสมบัติ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก
QH541.5.S7 ม879ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles