Search again

พบ: 64  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรดกลูตามิกอิสระในเนื้อไก่เนื้อ ไก่ลูกผสมพื้นเมืองและไก่พื้นเมือง / จิรนันท์ เตมีย์.
ผู้แต่ง
จิรนันท์ เตมีย์.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
SF จ493
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการประมงในอ่างเก็บน้ำชลประทานในประเทศไทย : กรณีศึกษา อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ = Fisheries management in the irrigated man-made lakes in Thailand: case studies in Hu...
ผู้แต่ง
สำเนาว์ เสาวกูล.
สำนักพิมพ์
2552.
เลขเรียก
SH ส694ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / วัชรพงษ์ แสงนิล.
ผู้แต่ง
วัชรพงษ์ แสงนิล.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
RC ว378ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในอุทยานแห่งชาติภูจอง -นายอย จังหวัดอุบลราชธานี / สุมิตร ช้อยเพ็ง.
ผู้แต่ง
สุมิตร ช้อยเพ็ง.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
SD ส843
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตเอนแคปซูลสารสกัดจากใบย่านางด้วยวิธีไฮโดรเจลโดยใช้แคลเซียมแอลจิเนต / รัตนา ตีคลี.
ผู้แต่ง
รัตนา ตีคลี.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
TP ร375ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนบนอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / วชิรวิชย์ ลิมปวิทยากุล.
ผู้แต่ง
วชิรวิชย์ ลิมปวิทยากุล.
สำนักพิมพ์
2500.
เลขเรียก
RC ว152
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการทาบกิ่ง / จันจิรา ศรีจันทร์.
ผู้แต่ง
จันจิรา ศรีจันทร์.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
b00145758,LB จ238
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องเซลล์ / นาตยา ยวนยี.
ผู้แต่ง
นาตยา ยวนยี.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
QH น463ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก / สานิต ศรีสิงห์.
ผู้แต่ง
สานิต ศรีสิงห์.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
SB ส645,LB ส645พ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องประเภทของพยาธิสัตว์น้ำผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / วสันต์ จัยสิน.
ผู้แต่ง
วสันต์ จัยสิน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
SH ว358ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการผสมเทียมในสุกร / สมควร สากำ.
ผู้แต่ง
สมควร สากำ.
สำนักพิมพ์
2549.
เลขเรียก
SF ส233ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบการเรียนด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์ เรื่องปุ๋ยอินทรีย์น้ำ / ปณตพร คูณพันธ์.
ผู้แต่ง
ปณตพร คูณพันธ์.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
S ป146,LB ป146ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์ สำหรับโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา / มานพ กองอุ่น.
ผู้แต่ง
มานพ กองอุ่น.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
LC ม443ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ไมตรี ริมทอง.
ผู้แต่ง
ไมตรี ริมทอง.
สำนักพิมพ์
2550.
เลขเรียก
HF ม965
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles