Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า / สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วารสาร, 2555.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน / รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : รายงานวิจัย, 2555.
เลขเรียก
รายงานวิจัย
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างง่ายเพื่อใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิธีสังเกตุอาการเกิดโรคและการป้องกันรักษาโรคของสัตว์น้ำ / ศุภกร สีสันต์.
ผู้แต่ง
ศุภกร สีสันต์.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : รายงานวิจัย, 2555.
เลขเรียก
รายงานวิจัย
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การผลิตห่านและการตลาดในประเทศไทย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน : วารสาร, 2555.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางด้านโรคพืช / ยุวดี ชูประภาวรรณ.
ผู้แต่ง
ยุวดี ชูประภาวรรณ.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : รายงานวิจัย, 2555.
เลขเรียก
รายงานวิจัย
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบระบบการให้น้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร / ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์.
ผู้แต่ง
ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : รายงานวิจัย, 2555.
เลขเรียก
รายงานวิจัย
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
น้ำมันหอมระเหยและการใช้ในสุคนธบำบัด / ฐาปนีย์ หงส์รัตนวรกิจ.
ผู้แต่ง
ฐาปนีย์ หงส์รัตนวรกิจ.
สำนักพิมพ์
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รอวิเคราะห์, 2555.
เลขเรียก
รอวิเคราะห์
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปฏิบัติการหลักวิทยาศาสตร์น้ำนม / ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน.
ผู้แต่ง
ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน : รอวิเคราะห์, 2555.
เลขเรียก
รอวิเคราะห์
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลของระดับการเสริมกากมันสัมปะหลังหมักยีสต์ต่อสมรรถนะการผลิตของเนื้อที่ใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1เป็นแหล่งอาหารหยาบ / ทิชากร ทำทอง,ธีรศานต์ โพธีร์,ภานุวัฒน์ ตีบทอง.
ผู้แต่ง
ทิชากร ทำทอง,ธีรศานต์ โพธีร์,ภานุวัฒน์ ตีบทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ผู้แต่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วารสาร, 2555.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รานงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการคืนจันทร์ผาสู่ป่าใหญ่เพื่อการอนุรักษ์ปีที่4 / รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : รายงานวิจัย, 2555.
เลขเรียก
รายงานวิจัย
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วารสารกฏหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555 -.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วารสาร Loading...

image
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / สกว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: 2555.
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่14ฉบับที่4ตุลาคม-ธันวาคม2555 / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : วารสาร, 2555.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โมเดลบุรีรัมย์ / ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์.
ผู้แต่ง
ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
บุรีรัมย์ : รอวิเคราะห์, 2555.
เลขเรียก
รอวิเคราะห์
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles