Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การแสวงหาบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังปฏิรูปราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Sexsual [sic] health service seeking among sex workers after bureaucratic reform, amp...
ผู้แต่ง
วิมลจันทร์ นาคจันทึก.
สำนักพิมพ์
[นครราชสีมา] : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, [2550?].
เลขเรียก
HQ242.55.N33 ว663
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภูมิปัญญาการปราบปรามของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช / วีระ แสงเพชร.
ผู้แต่ง
วีระ แสงเพชร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2544].
เลขเรียก
HV6024.5 ว842
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการขยายเวลาการทำงานของผู้ต้องขัง / [หัวหน้านักวิจัย นุชนาถ ศรีเผด็จ, คณะนักวิจัย วิเชียรอุณหะกะ ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
นุชนาถ ศรีเผด็จ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, [254-].
เลขเรียก
HV8931.T5 น725
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการจัดวางยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [254-?].
เลขเรียก
HD2336.T5 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 : การพัฒนากำลังคนและดัชนีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ภาคผนวก / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2546]
เลขเรียก
Q127.T5 ค952ภ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2544].
เลขเรียก
DS568 ส785
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles