Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา / พิชิต ฤทธิ์จรูญ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ กิ่งกาญจน์ เมฆา, ทัศนีย์ ชุ่มชื่นดี.
ผู้แต่ง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563.
เลขเรียก
LB2952.5 ก552 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนที่ตวบคุมลักษณะสีแพลทินัมจากปลาการ์ตูนเพอร์คูลากับยีนที่ควบคุมลักษณะลายสโนว์เฟลคจากปลาการ์ตูนดำต่อลักษณะปรากฎในปลารุ่นลูก / สามารถ เดชสถิตย์, อำไพ ล่องลอย.
ผู้แต่ง
สามารถ เดชสถิตย์.
สำนักพิมพ์
กระบี่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง, 2564.
เลขเรียก
QL638.P77 ส654 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ 1 / สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
ผู้แต่ง
สุจริต คูณธนกุลวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
TC812 ส749 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ตลาดในวิถีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / สมศรี ชัยวณิชยา ;บรรณาธิการ วรรณภา ชำนาญกิจ, มิตต ทรัพย์ผุด, สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ.
ผู้แต่ง
สมศรี ชัยวณิชยา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2563.
เลขเรียก
HF5475.T5 ส279 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
บทบาทของรัฐบาลในสายตาประชาชน / ถวิลวดี บุรีกุล... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ถวิลวดี บุรีกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
JQ1746 บ126 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประสบการณ์สภาเยาวชนกับการพัฒนาท้องถิ่น : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน / ธวัชชัย ป้องศรี ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ศราวุฒิ วิสาพรม.
ผู้แต่ง
ศราวุฒิ วิสาพรม,
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563.
เลขเรียก
HQ792.T5 ป392 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค / ถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงมหะหมัด.
ผู้แต่ง
ถวิลวดี บุรีกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียก
HQ1236.5.T5 ถ282 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มิงกะลาบาเมืองอุบล : ชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ / ผู้เขียน กาญจนา ชินนาค และสมหมาย ชินนาค.
ผู้แต่ง
กาญจนา ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
HD6305.B93 ก425 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวบรวมงานวิจัยด้านสตรีและครอบครัว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพ.ศ. 2547-2561 / คณะผู้จัดทำ, กรรณนิกา เจริญลักษณ์ ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
กรรณนิกา เจริญลักษณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563.
เลขเรียก
HQ1181.T5 ร154 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562) ยกระดับเกษตรกรรมไทย : ก้าวไกลด้วยกลไกรัฐ.
ผู้แต่ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก
S542.T5 ร156ร 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562) ยกระดับเกษตรกรรมไทย : ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม.
ผู้แต่ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก
S542.T5 ร156 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ (2558-2562) ยกระดับเกษตรกรรมไทย : ก้าวไกลสู่ตลาดโลก.
ผู้แต่ง
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563.
เลขเรียก
S542.T5 ร156ก 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย เรื่อง ความฉลาดทางการกีฬา : บทบาทของความสามารถทางสมองที่มีต่อความสำเร็จทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย / จัดทำโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ผู้แต่ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. กรมพลศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563.
เลขเรียก
GV14.5 ร451 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบผ้าไหมย้อมมะเกลือเพื่อสร้างตราสินค้าและออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย / กัญญา จึงวิมุติพันธ์, กฤษดา รัตนางกูร.
ผู้แต่ง
กัญญา จึงวิมุติพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,c2563.
เลขเรียก
TP901 ก383 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles