Search again

พบ: 76  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / [ผู้จัดทำ เกษม กุลประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ; สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช นักวิจัย ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
เกษม กุลประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HC79.I55 ก783
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินและการวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ จำนวน 8 รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ทั่วราชอาณาจักร / สุทิติ ขัตติยะ.
ผู้แต่ง
สุทิติ ขัตติยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2544.
เลขเรียก
PN1992.75 ส778
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย "การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ = Development process of pesticide-free vegetable production systems in C...
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2543].
เลขเรียก
SB320.9 ก494
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก / วิสิฐ จะวะสิต ... [และคนอื่น ๆ] ; [บรรณาธิการ ศิริพร โกสุม].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, [254-].
เลขเรียก
HD9016.T5 ก514
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชีวเคมีสมบัติ กระบวนการที่เหมาะสมในการขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุ ย่อยสลายได้ = Biodegradable material : appropriate processing for casting packages form biodegradable / โดย วรภัทร ลัคนทินวงศ์.
ผู้แต่ง
วรภัทร ลัคนทินวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2548?].
เลขเรียก
QP517.B5 ว233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ / กาญจนรี พงษ์ฉวี...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
กาญจนรี พงษ์ฉวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 255-.
เลขเรียก
SB423 ก274
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การแสวงหาบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังปฏิรูปราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Sexsual [sic] health service seeking among sex workers after bureaucratic reform, amp...
ผู้แต่ง
วิมลจันทร์ นาคจันทึก.
สำนักพิมพ์
[นครราชสีมา] : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, [2550?].
เลขเรียก
HQ242.55.N33 ว663
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
งานวิเคราะห์ เรื่องความแตกต่างระหว่างการรับรู้ก่อน-หลังการอบรม ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / พรนัชชา เสนาะพิณ.
ผู้แต่ง
พรนัชชา เสนาะพิณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทุนทางสังคม : กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม = Social capitai : A new paradigm in environmental management / วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.
ผู้แต่ง
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 254-.
เลขเรียก
GE300 ว275
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดชลบุรี / พรชัย เทพปัญญา.
ผู้แต่ง
พรชัย เทพปัญญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
เลขเรียก
JQ1749.A35C46 พ231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ / ศุภกร ภู่เกิด.
ผู้แต่ง
ศุภกร ภู่เกิด
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ศ675
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประจำปี 2550-2551/ บรรณาธิการ จารุวรรณ แสงจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 255-.
เลขเรียก
N85 ผ191 2550-51
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมี / พรพรรณ พึ่งโพธิ์.
ผู้แต่ง
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 255-.
เลขเรียก
Q180.A1 ศ463
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles