Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Cambodia : ราชอาณาจักรกัมพูชา / ชนิดาภา ชลอวงษ์...[และคนอื่น ๆ]; อุษามาศ เสียมภักดี บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ชนิดาภา ชลอวงษ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียก
DS554.5 ช152 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำบอกเล่าของแผ่นดิน / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
ผู้แต่ง
นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559.
เลขเรียก
DS568 น618ค 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำไทยเทียบคำเขมร/ รวบรวมและเรียบเรียงโดย ชูชาติ ชุ่มสนิท.
ผู้แต่ง
ชูชาติ ชุ่มสนิท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 2559.
เลขเรียก
PL4327 ช648 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คุยคนไข้...ไขคำเขมร / ชาญชัย คงเพียรธรรม.
ผู้แต่ง
ชาญชัย คงเพียรธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
PL4321 ช485 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชุมชนข้ามถิ่น : การก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่น / ผู้เขียน วิลาสีนี โสภาพล ; บรรณาธิการ จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง.
ผู้แต่ง
วิลาสินี โสภาพล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
เลขเรียก
HD6300 ว722ช 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผญาข่อหล่อท่อปัญญา เล่ม 2 : รวมผญาบันทึกประจำวัน/ โดย จ.เขมจิตต์.
ผู้แต่ง
จ.เขมจิตต์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก
GR312.2.N67 จ111 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผญาข่อหล่อท่อปัญญา เล่ม 3 : (รวมผญาบันทึกสู่มื้อ) / โดย จ.เขมจิตต์.
ผู้แต่ง
จ.เขมจิตต์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก
GR312.2.N67 จ111ผ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผญาข่อหล่อท่อปัญญา เล่ม 4 / จ.เขมจิตต์.
ผู้แต่ง
จ.เขมจิตต์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก
GR312.2.N67 จ111ผญ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผญาคองคหัสถ์ / จ.เขมจิตต์.
ผู้แต่ง
จ.เขมจิตต์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก
PL4208.5.N67 จ111ค 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบ้านนาเพียง/ อิศเรศ ดลเพ็ญ.
ผู้แต่ง
อิศเรศ ดลเพ็ญ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
เลขเรียก
PN911 อ757ผ 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมนิทานอีสาน "ข้าว เกลือ โลหะ"= Folk tales from E-san "Rice-salt-metal"/ ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งขาติ, [2559?].
เลขเรียก
GR312.2.N67 ร155
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ป่าสำหรับเยาวชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / หัวหน้าโครงการ แก้ว อุดมศิริชาคร ; ผู้ร่วมโครงการ วิโรจน์ เกษรบัว, กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์.
ผู้แต่ง
แก้ว อุดมศิริชาคร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2559.
เลขเรียก
SD657.T5 ก891ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ : ครูผู้สร้างคน สะพานเชื่อมโยงสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม / บรรณาธิการ สมหมาย ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2559.
เลขเรียก
PL4371 ส732 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
หนึ่งในสกุลสุวรรณธาดา/ ประทับใจ สุวรรณธาดา.
ผู้แต่ง
ประทับใจ สุวรรณธาดา.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2559?].
เลขเรียก
CS1259.A2 ป274 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles