Search again

พบ: 19  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียน เล่ม 1 = AR book techniques for candle carving 1 / สุรชัย ศรีใส.
ผู้แต่ง
สุรชัย ศรีใส.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
TT896.5 ส847ท 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การค้าและการลงทุนในกัมพูชา / บรรณาธิการ สุมาลี ไชยศุภรากุล,โสมเพ็ญ ขุทรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2561.
เลขเรียก
HF1594.3 ก445 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) : ความรู้ในการปรับตัวเพื่อการทำงานและการอยู่อาศัย / อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม.
ผู้แต่ง
อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
HM1211/bอ329 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การย้อมสีธรรมชาติและสารช่วยติดสีธรรมชาติในประเทศไทย : กระบวนการและแหล่งผลิต = Natural dyes and mordants in Thailand : Processes and productions / สิทธิชัย สมานชาติ.
ผู้แต่ง
สิทธิชัย สมานชาติ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มูลนิธีภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะเอเชีย, 2561.
เลขเรียก
TP919 ส722ก 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความสำคัญของประมงพื้นบ้านในลำน้ำสาขาย่อยของแม่น้ำโขง : กรณีศึกษาลำเซบกและห้วยขะยุง ประเทศไทย / เอียน แบร์ด ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
GN407.35 อ925ค 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ตู้พระธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี/ สุรชัย ศรีใส.
ผู้แต่ง
สุรชัย ศรีใส.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : เอกอาร์ต, 2561.
เลขเรียก
NA4590 ส847 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นาคสถานในภาคอีสานของไทย / ชาญชัย คงเพียรธรรม...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ชาญชัย คงเพียรธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
GR830.N34 ช485 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประวัติศาสตร์เอเชีย / โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ; วันเพ็ญ คงมั่น, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วิจิตรวาทการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561.
เลขเรียก
DS33.5 ว527 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผญาปริศนาห่อพุทธธรรม / ประยงค์ แสนบุราณ.
ผู้แต่ง
ประยงค์ แสนบุราณ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียก
PL4208.5.N65 ป361ผ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และเรื่องเล่าในวรรณกรรมเมืองศรีสะเกษ / ชานนท์ ไชยทองดี ; เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ชานนท์ ไชยทองดี.
สำนักพิมพ์
ศรีสะเกษ : โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2561.
เลขเรียก
DS588.N67 ช521 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มรดกร่วมทางวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง = Common heritage of Mekong region / สมหมาย ชินนาค.
ผู้แต่ง
สมหมาย ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียก
DS523.2 ส287 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว/ นราธิป ทับทัน.
ผู้แต่ง
นราธิป ทับทัน.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : กรรมธิการสถาปนิกอีสาน (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์), 2561.
เลขเรียก
NA7435.Z9N35 น233ม 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการติดตามการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ : ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน / คณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โค-ขยัน มีเดีย ทีม, 2561.
เลขเรียก
HG5750.55.A3 ร451 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ศรัทธา กตัญญูตา : "แม่ชี" แห่งวัดหนองป่าพง / คณะทำงาน : สมศรี ชัยวณิชยา, กุหลาบ การกล้า, จารุวรรณ ธนวิรุฬห์, ชริดา ปุกหุต, ทัศนีย์ สาคะริชานนท์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2562.
เลขเรียก
BQ6150 ศ163 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สงครามเวียดนาม / คึกฤทธิ์ ปราโมช ; ณัฐสิทธิ์ จันทร์แก้ว, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
คึกฤทธิ ปราโมช
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : เดอะ บุ๊คส์ เลิฟเวอร์, 2561.
เลขเรียก
DS557.7 ค521 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles