Search again

พบ: 34  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The use mother tongues for teaching English to university students in northeast Thailand / เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.
ผู้แต่ง
เฉลิมชัย วงศ์รักษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
PE1065 ฉ417ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความขัดแย้งเหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา : ผลกระทบ และแนวโน้มหลังคำพิพากษาตีความของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 / สัญญารัตน์ มีสุวรรณ.
ผู้แต่ง
สัญญารัตน์ มีสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
เลขเรียก
DS554.98.P47 ส557ค 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปัจจัยทำนายความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน = Factors predicting stress in family members with chronic disease patient at community / สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, ภูษณิศา มีนาเขตร, กิ่งกาญ...
ผู้แต่ง
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
RA790.A3 ส731 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้าเปรียบเทียบกับสมบัติทางแสง = Evaluation of rubber cup-lump quality using electrical properties compared with optical properti...
ผู้แต่ง
วรการ วงศ์สายเชื้อ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
TS1892 ว181 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของสารฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae = A study on antiproliferation and ...
ผู้แต่ง
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
RC271.H47 น138ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ศึกษาการใช้เอทานอล-ปาล์มไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด = Study of ethanol-palm biodiesel as dual fueled in a compression ignition engine / ประช...
ผู้แต่ง
ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
TP359.B46 ป237ศ 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงโดยการปรับเปลี่ยนรูปทรงรังผึ้ง =Thermal efficiency enhancement of high efficiency cooking stove by adjust...
ผู้แต่ง
ธนรัฐ ศรีวีระกุล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
TP841 ธ152ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแบบ Vertical ports โดยวัสดุพรุนชนิดเซลลูลาร์เปิดและแบบลวดตาข่ายสแตนเลส =Thermal efficiency improvement of h...
ผู้แต่ง
บงกช จันทมาส.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
TH7454 บ113ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัส 1 โดยใช้ Active learning = Learning management system via active learning in calculus I / คณะผู้วิจัย รตี โบจรัส, ธนวิทย์ จีรุพันธ์, คณิศ...
ผู้แต่ง
รตี โบจรัส.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
LB1027.23 ร136ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยด้วยเทคนิควิเคราะห์ภาพเชิงแสง = Evaluation of rubber cup-lump quality using optical imaging technique / สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ, ประสิทธิ์ นครราช, สรา...
ผู้แต่ง
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
SB291.H4 ส762ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินคุณภาพยางก้อนถ้วยโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้า = Evaluation of rubber cup lump quality using electrical properties / วรการ วงศ์สายเชื้อ, อธิพงศ์ สุริยา, เสาวลักษณ์ บุญยอด.
ผู้แต่ง
วรการ วงศ์สายเชื้อ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียก
SB291.H4 ว181ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวปอซโซลานด้วยกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง = Effective improvement of pozzolan rice polishing cylinder by centrifugal machine castin...
ผู้แต่ง
ธิติกานต์ บุญแข็ง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
TS2159.R5 ธ586 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาดินขาวเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว = Development of metakaolin in north-east of Thailand used as binder in casting process ...
ผู้แต่ง
ธิติกานต์ บุญแข็ง.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
QE391.K2 ธ332 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาวัสดุดูดซับเพื่อกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยวิธีทางเคมีคำนวณ = A study of adsorbent materials for volatile organic compounds removal using computational chemistry met...
ผู้แต่ง
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
TP155.7 ศ463ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์และหาคุณลักษณะของรีดิวซ์กราฟินออกไซด์และฟิล์มบางผสมของ รีดิวซ์กราฟินกับอนุภาคนาโนและการนำไปประยุกต์ใช้เป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับทำตัวเก็บประจุยิ่งยวด = Synthesis an...
ผู้แต่ง
สุทธินาถ หนูทองแก้ว.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2560.
เลขเรียก
TA455.G6 ส773ก 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles