Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ตลาดในวิถีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / สมศรี ชัยวณิชยา ;บรรณาธิการ วรรณภา ชำนาญกิจ, มิตต ทรัพย์ผุด, สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ.
ผู้แต่ง
สมศรี ชัยวณิชยา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2563.
เลขเรียก
HF5475.T5 ส279 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มิงกะลาบาเมืองอุบล : ชุมชนข้ามถิ่นที่ชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในพื้นที่ที่อยู่ไกลจากเส้นพรมแดนรัฐชาติ / ผู้เขียน กาญจนา ชินนาค และสมหมาย ชินนาค.
ผู้แต่ง
กาญจนา ชินนาค.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
HD6305.B93 ก425 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนาขีดความสามารถระบบการแจ้งเตือนและการควบคุมสภาวะที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร = Developing competency of a notification and c...
ผู้แต่ง
สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
Q325.75 ส839 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งข้าวโพดและพอลิอะครีลิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับไอออนตะกั่วจากสารละลาย = Preparation and characterization of hydrogel ...
ผู้แต่ง
สายันต์ แสงสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
QD549 ส665 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนารูปแบบผ้าไหมย้อมมะเกลือเพื่อสร้างตราสินค้าและออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย / กัญญา จึงวิมุติพันธ์, กฤษดา รัตนางกูร.
ผู้แต่ง
กัญญา จึงวิมุติพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,c2563.
เลขเรียก
TP901 ก383 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี : รายงานการศึกษาการวางผังพัฒนาพื้นที่อำเภอเขมราฐ / คณะผู้จัดทำโครงการ ศิริชัย มุสิกะภุมมะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
เลขเรียก
HT169.T5 ร451 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบุรณ์ โครงการวิจัย บทบาทของการค้าชายแดนต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาจุดผ่อนปรนช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี = The role of border trade in border area development : a case of Chong Ahn...
ผู้แต่ง
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
HF3800.55 ป618 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบุรณ์ เบาะรองนั่งต้านเชื้อราสำหรับผู้สูงอายุจากยางพารา-เส้นใยเซลลูโลสจากชีวมวล = Antifungal chair cushions for elderly people from natural rubber-cellulose biomass / สายสมร ลำลอง... [...
ผู้แต่ง
สายสมร ลำลอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
QK898.C42 ร451 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ตัวบ่งชี้ชีวภาพทางคลินิกในผู้ป่วยติดเชื้อมาลาเรีย: การทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบสำหรับไมโครอาร์เอ็นเอ = Clinical biomarkers in malaris infection : a systematic review on microRNA /...
ผู้แต่ง
สุรศักดิ์ แว่นรัมย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
R853.S94 ส854 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : ผลของยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนคต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี = Effect of ibuprofen, naproxen and diclofenac on proliferation of cholangiocarcinoma ...
ผู้แต่ง
รัตนา เล็กสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
RC280.B48 ร375 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ร่องรอยของอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี / ชาญชัย คงเพียรธรรม.
ผู้แต่ง
ชาญชัย คงเพียรธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
DS566.2 ช485 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles