Search again

พบ: 119  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
งานวิเคราะห์ เรื่องความแตกต่างระหว่างการรับรู้ก่อน-หลังการอบรม ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / พรนัชชา เสนาะพิณ.
ผู้แต่ง
พรนัชชา เสนาะพิณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จดหมายข่าวประชาคมวิจัย = Research Community / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักพิมพ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วารสาร Loading...

image
ทุนทางสังคม : กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม = Social capitai : A new paradigm in environmental management / วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.
ผู้แต่ง
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 254-.
เลขเรียก
GE300 ว275
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นักการเมืองถิ่นจังหวัดชลบุรี / พรชัย เทพปัญญา.
ผู้แต่ง
พรชัย เทพปัญญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
เลขเรียก
JQ1749.A35C46 พ231
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ปัญหาพิเศษ เรื่อง การศึกษาสหสัมพันธ์และองค์ประกอบผลผลิตของงา / นิตย์ เสรีรัตนาคร
ผู้แต่ง
นิตย์ เสรีรัตนาคร.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก
SB299.S4 น574
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ / ศุภกร ภู่เกิด.
ผู้แต่ง
ศุภกร ภู่เกิด
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 254-.
เลขเรียก
Q180.A1 ศ675
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประจำปี 2550-2551/ บรรณาธิการ จารุวรรณ แสงจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 255-.
เลขเรียก
N85 ผ191 2550-51
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมี / พรพรรณ พึ่งโพธิ์.
ผู้แต่ง
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 255-.
เลขเรียก
Q180.A1 ศ463
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา [25..] / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [25..].
ผู้แต่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะวิศวกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, [25-].
เลขเรียก
LB2369 ส181
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image

image

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles