Search again

พบ: 119  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
ภาพรวมของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย / อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ.
ผู้แต่ง
อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียก
JX4263.P6 อ336 2540.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภูมิปัญญาการปราบปรามของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช / วีระ แสงเพชร.
ผู้แต่ง
วีระ แสงเพชร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2544].
เลขเรียก
HV6024.5 ว842
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตไทย / โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-].
เลขเรียก
HF1416.6.T5 ก768
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 18 : ราชมงคลวิชาการ '44 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 25844 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์กลางราชมงคล / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เลขเรียก
S405 ก471
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยกระบวนการปลูกฝังค่านิยมและวิถีชีวิตประชาธิปไตยในสถาบันอุดมศึกษา = Process of infusion democratic value and way of life in university-level institutions / โดย ดุษณี สุทธปรียาศรี, วรรณา ปู...
ผู้แต่ง
ดุษณี สุทธปรียาศรี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก
JC433 ด733
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาการผลิตและขยายพันธุ์หนอนตายหยาก = Study on production and propagation of Stemona sp. / หัวหน้าโครงการ อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ; ผู้ร่วมวิจัย กาญจนา รุ่งรัชกานนท์... [และคณะ].
ผู้แต่ง
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มปป.
เลขเรียก
SB119 อ398
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับคุณภาพการศึกษา / โดย รัตนา ศรีเหรัญ.
ผู้แต่ง
รัตนา ศรีเหรัญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ, [254-].
เลขเรียก
LB2839 ร376
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากำลังกับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / โดย รัตนา ศรีเหรัญ.
ผู้แต่ง
รัตนา ศรีเหรัญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ, [254-].
เลขเรียก
LB2832.4.T5 ร376
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรยาใบเขียว = A study of pharmacological action of Ya Bai Keaw extracts / นิภาพร พึ่งนา, สุภารัตน์ คำแดง.
ผู้แต่ง
นิภาพร พึ่งนา.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549?].
เลขเรียก
RM666.H33 น624
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการเสริมไข่ให้แก่เด็กที่ขาดโปรตีนในเขตชนบท = Egg supplements for children with protien malnutrition in rural areas of Thailand / โดย กรภัทร มยุระสาคร.
ผู้แต่ง
กรภัทร มยุระสาคร.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท : ม.ป.พ., 2549].
เลขเรียก
RJ339.P6 ก169
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก = A study and develop program for one dimensional cutting stock problems by heuristic approac...
ผู้แต่ง
ปรีชา เกรียงกรกฎ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2555].
เลขเรียก
TS156.8 ป467
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย = Feasibility study on the ethanol production system based on Thailand's agricultuira...
ผู้แต่ง
สุวิทย์ เตีย.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 254-].
เลขเรียก
TP593 ส881
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงดินตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างเพื่อเป็นชั้นกันซึมสำหรับสระเก็บน้ำ / โดย ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์.
ผู้แต่ง
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555].
เลขเรียก
S591.55.T5 ฉ233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles