Search again

พบ: 119  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยภาวะสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Health status of the first's year student Ubonrajathanee University / คณะผู้วิจัย หัวหน้าโครงการ มินตรา สาระรักษ์ ; ผู้ร่วมวิจัย...
ผู้แต่ง
มินตรา สาระรักษ์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, 254-].
เลขเรียก
LB3499.T52U26 ม577
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่องการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามให้ได้ขนาด 4-5 กรัมช่วงฤดูหนาวในบ่อดินที่คลุมพลาสติก = Over-winter nursing to produce giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) fing...
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 254-].
เลขเรียก
SH380.62.T5 ร451ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยรูปแบบการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
เลขเรียก
LC3993.2 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ / พรรณี แพ่งกุล และคณะ.
ผู้แต่ง
พรรณี แพ่งกุล.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?].
เลขเรียก
HN700.592.C6 พ272ศ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงคุณภาพด้านสีและการยับยั้งการเกิดกลิ่นผิดปกติของเนื้อหมูแช่แข็ง = The improvement of color and the inhibition of off-flavor in frozen pork / โดย อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์, สิ...
ผู้แต่ง
อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [254-].
เลขเรียก
TX551.P8 อ653
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของนมพาสเจอไรส์สำหรับผู้สูงอายุ = (Production and Nutritional Value Enhancement of Pasteurized Milk for the Elders) / ศิวัฒ ไทยอุดม.
ผู้แต่ง
ศิวัฒ ไทยอุดม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, [2554?].
เลขเรียก
SF259 ศ549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการรับรู้และพฤติกรรมของคนไทยต่อการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ = Perception and behaviors of Thai people toward smoking in the public places / โดย เอมอร พุฒิพิสิฐเชฐ.
ผู้แต่ง
เอมอร พุฒิพิสิฐเชฐ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549?].
เลขเรียก
HV5770.T5 อ911
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลของความชื้นดินในนาข้าวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ต่างๆภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว = Study on the effect of soil moisture of rice paddy field on gro...
ผู้แต่ง
สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [254-].
เลขเรียก
SB351.P3 ส836
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีเพาะเลี้ยงไรน้ำ Moina macrocopa strauss ด้วยฟางข้าวและยีสต์ = The study on Rearing of moina macrocopa strauss by using hay and yeast / โดย ไพรัช ทาบสีแพร,พินิจ หวังสมนึ...
ผู้แต่ง
ไพรัช ทาบสีแพร.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 252-.
เลขเรียก
QL444.B83 พ987
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาหาระดับความต้องการโปรตีน และพลังงานสำหรับไก่พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = A study of protein and energy requiements of native chicken in Northeast Thailand / โดย กาญจน...
ผู้แต่ง
กาญจนา บันสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพฺ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, 253-.
เลขเรียก
SF494 ก426
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการตรวจหาเชื้อ Respiratory syncytial virus (RSV) จากสิ่งส่งตรวจโดยวิธี Polymerase chain reaction (PCR) และวิธี Immunofluoreacences(IFA) = Detection of respiratory syn...
ผู้แต่ง
สุรางค์ ตันติวนิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, [253-].
เลขเรียก
RC731 ส858
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน / สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ , สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 254-.
เลขเรียก
JQ1747 ร451ย
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles