Search again

พบ: 119  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างเคลื่อนที่ในเขตก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ ภายใต้นโยบายการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ระยะที่ 1 ...
ผู้แต่ง
อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์.
สำนักพิมพ์
[ชลบุรี] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา], [254-].
เลขเรียก
RA412.5.T5 อ796 ล.1
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องสถานการณ์การให้บริการของรัฐและเอกชนที่ให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / หัวหน้าโครงการ: อัมพร เจริญชัย, อรสา กงตาล ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อัมพร เจริญชัย.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-].
เลขเรียก
RC108 อ555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องเครื่องกลั่นน้ำพลังแสงอาทิตย์สำหรับชนบท = Solar still for rural area / ผู้ทำการวิจัย จำลอง ลิ้มตระกูล.
ผู้แต่ง
จำลอง ลิ้มตระกูล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก
TP159.D5 จ378
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องโอกาสทางการศึกษาและการถ่ายทอดค่านิยมเกี่ยวกับบทบาทสตรีในโรงเรียน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538?].
เลขเรียก
HQ1233 ส691 2538
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยเทคนิคการจัดการ / โดย ศูนย์วิจัยและบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-].
เลขเรียก
TJ163.5.F3 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยโรคปริทันต์และโรคหัวใจและหลอดเลือด = Periodontal Disease and Cardiovascular Disease / รังสินี มหานนท์.
ผู้แต่ง
รังสินี มหานนท์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2553?].
เลขเรียก
RK450.P4 ร316
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ในสถานประกอบการ / นักวิจัยหลัก สุวิมล เล็กสกุล ; คณะนักวิจัย สิริลักษณ์ อิงคชัยกุลรัชต์, อุษาศิริ สิริสุขะ, นุชนาฏ...
ผู้แต่ง
สุวิมล เล็กสกุล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม . สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, [254-].
เลขเรียก
TS156.6 ส882
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)เรื่องระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน / คณะผู้วิจัย วีระพงษ์ บุญโญภาส, ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์, สำเรียง เมฆเกรียงไกร.
ผู้แต่ง
วีระพงษ์ บุญโญภาส.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254-?].
เลขเรียก
HG1707.5 ว846
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาวิจัยเบื้องต้นเรื่องการพัฒนารูปแบบการพื้นฟูสภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนโดยชุมชน.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : กองโรคเรื้อน กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 254-].
เลขเรียก
RC154.7.T5 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการขยายเวลาการทำงานของผู้ต้องขัง / [หัวหน้านักวิจัย นุชนาถ ศรีเผด็จ, คณะนักวิจัย วิเชียรอุณหะกะ ... และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
นุชนาถ ศรีเผด็จ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, [254-].
เลขเรียก
HV8931.T5 น725
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องชมรมผู้สูงอายุ : การศึกษารูปแบบและการดำเนินงานที่เหมาะสม 2539 / บรรลุ ศิริพานิช...และคนอื่น ๆ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, 2539.
เลขเรียก
HQ1062 ร451 2539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบจากมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ISO /TS 16949 / อุษาศิริ สิริสุขะ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
อุษาศิริ สิริสุขะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 254-.
เลขเรียก
TS156 อ864
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยให้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 / นุชนาฎ อรุณจรัสธรรม ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
นุชนาฎ อรุณจรัสธรรม.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-].
เลขเรียก
TS155.7 น724
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ส่วนที่ 3 พิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, มปป.
เลขเรียก
SD411 ส691 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles