Search again

พบ: 119  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนปฏิบัติการกิจกรรมการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท คอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : บริษัท, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก
G155.T5 ผ931
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองหลัก / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 253-
เลขเรียก
TD793.3 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ของการวิจัยพื้นฐานซึ่งได้รับทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2540 เรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาโปรโตพลาสต์ของคะน้า = Utilization of biotechnology in develop...
ผู้แต่ง
วิไลลักษณ์ ชินะจิตร.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-].
เลขเรียก
SB351.C55 ว734
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา / จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ; คณะทำงาน จักรกริชธรรมศิริ หัวหน้...
ผู้แต่ง
จักรกริช ธรรมศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, [2553?].
เลขเรียก
JS7153.3.A2 จ214พ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดระเบียบการค้าภายในของไทยเพื่อปรับตัวรับผลการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า/ วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255-.
เลขเรียก
HF2340.55 ว712
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยเรื่องผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของคะน้า ในโครงการวิจัยเรื่ององค์ประกอบและการใช้ประโยชน์ของน้ำสกัดชีวภาพเพื่อการปลูกพืช / โดย เยาวพา จิระเกียรติกุล,...
ผู้แต่ง
เยาวพา จิระเกียรติกุล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), [2548?]
เลขเรียก
SB351.C55 ย543
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยนำร่องการคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง / คณะผู้วิจัย สุพจน์ หารหนองบัว... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 254-].
เลขเรียก
QH315 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2541 เรื่องการหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุดูดซับถ่านกัมมันต์ เกาลิน ถ่านแกลบ และถ่านแกลบเผา = Determination of the specific surface a...
ผู้แต่ง
รัตนา มหชัย.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-].
เลขเรียก
QD547 ร375
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานผลการวิจัย เรื่อง โครงการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะชีวิตและสังคม = The Evaluation of the teaching and learning of life and social skills / คณะผู้วิจัย คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีรา...
ผู้แต่ง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. คณะศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะ, [25-]
เลขเรียก
LB3051 ร451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยธุรกิจ รัฐ และคอรัปชั่น (Business, governmetn and corruption) / โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ป.ป.ช., [254-].
เลขเรียก
JQ1745.A55C6 ร451ธบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยปี ... งา ละหุ่ง ถั่วพุ่ม ถั่วต่าง ๆ / ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 253 - .
ผู้แต่ง
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : ศูนย์, 253-.
เลขเรียก
SB185 ศ815
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีบาร์เลย์ และทริติเคลี: การคัดเลือกสายพันธุ์แท้ = Kasetsart University Research report / งามชื่น รัตนดิลก
ผู้แต่ง
งามชื่น รัตนดิลก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [253-].
เลขเรียก
SB191 ง329 [253]
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles