Search again

พบ: 119  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2551 / สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก
HQ771 ส691
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์พืชผัก / ม.ล. อโณทัย ชุมสาย.
ผู้แต่ง
อโณทัย ชุมสาย, ม.ล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [25-]
เลขเรียก
SB320.75 อ122
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เสียงและระบบเสียงดนตรีไทย / สุกรี เจริญสุข.
ผู้แต่ง
สุกรี เจริญสุข
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 254-.
เลขเรียก
ML345.T5 ส738
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 25.. / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา.
สำนักพิมพ์
ชลบุรี : มหาวิทยาลัย ; 25--
เลขเรียก
LB1778 ร451ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เอกสารงานวิจัย / พรพรรณ พึ่งโพธิ์.
ผู้แต่ง
พรพรรณ พึ่งโพธิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 255-.
เลขเรียก
Q180.A1 พ247
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แนวคิดและวิธีการสร้างความพร้อมของคนไทยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พัณณิณ กิติพราภรณ์.
ผู้แต่ง
พัณณิณ กิติพราภรณ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า; [2549].
เลขเรียก
JQ1745 พ539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการสร้างอาหารไทยเป็นอาหารโลกในสิบปีข้างหน้า / โดย นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์.
ผู้แต่ง
นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, [254-].
เลขเรียก
HD9495.T5 น199
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
โครงการวิจัยเพื่อทดสอบพืชเขตหนาวบางชนิดในที่สูงของจังหวัดกาญจนบุรี = An investigation on potentiality of certain temperate and sub-tropical plants grown on the highlands of Kanchanaburi province / โอฬ...
ผู้แต่ง
โอฬาร ตัณทวิรุฬห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; ม.ป.ป.
เลขเรียก
SB121 อ991
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประเทศกัมพูชา/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 254-.
เลขเรียก
G155 ค962
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 : การพัฒนากำลังคนและดัชนีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ภาคผนวก / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2546]
เลขเรียก
Q127.T5 ค952ภ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการสำรวจและวางแผนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2527 / โดย มัทนา พนานิรามัย...(และคนอื่นๆ).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 252-.
เลขเรียก
HF5549.5.M3 ค961
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
ผู้แต่ง
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2544].
เลขเรียก
DS568 ส785
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles