Search again

พบ: 27  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Proceedings การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562 The 11th national conference on persons with disabilities : Innovation and universal design for inclusive society นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังค...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินการเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561 = The study of factors contributed to successful new theory farming ...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2562.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี : ศึกษากรณี มุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ / สุชาวดี ทองสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
สุชาวดี ทองสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
2562.
เลขเรียก
G ส761ค 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คืนสิทธิต้นไม้ให้ผู้ปลูกและชุมชนเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม : การเข้าถึงและข้อจำกัดการทำไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรรายย่อย / วนิดา พรมหล้า, ธวัชชัย ป้องศรี, ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิ...
ผู้แต่ง
วนิดา พรมหล้า.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก
SD657.T5 ว169 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา : พระอัจฉริยภาพด้านวรรณคดีการแสดงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และ ธานีรัตน์ จัตุทะศรี.
ผู้แต่ง
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2562.
เลขเรียก
PL4203 ช221 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการทางชีวภาพ = Ethanol production by biological processes / นารีรัตน์ ไชยคง, ชริดา ปุกหุต.
ผู้แต่ง
นารีรัตน์ ไชยคง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
TP593 น488 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการป้องกันการทำลายเซลล์ ประสาทจากสารสกัดผักชี / พรทิพย์ ไววุฒิ.
ผู้แต่ง
พรทิพย์ ไววุฒิ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
RS201.E9 พ239 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์ซีโอไลต์สังเคราะห์จากดินตะกอนเพื่อการบำบัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย = Utilization of synthetic zeolite from sludge for heavy metals contaminant w...
ผู้แต่ง
มาลี ประจวบสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2562.
เลขเรียก
TD745 ร451 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิเคราะห์ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการอ้างอิงของอาจารย์และนักวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรากฎในฐานข้อมูล Web of science และ scopus ระหว่างปี พ...
ผู้แต่ง
สุรดา สุวรรณปักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมประชุมวิชาการของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / โดย, พิณพิศ แสงเภา.
ผู้แต่ง
พิณพิศ แสงเภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562.
เลขเรียก
RS3 พ662ร 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการบุคลากรกรมราชทัณฑ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม / โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์.
ผู้แต่ง
กรมราชทัณฑ์. กองบริหารทรัพยากรบุคคล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์, 2562.
เลขเรียก
HV9800.55 ร451 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 / รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข, ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์, เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2562.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ กรณีศึกษา : ลำปางเซรามิกซิตี้ ส่วนหนึ่งของชุดโครงการแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย 4.0 / มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2562.
เลขเรียก
DS589.L35 ร451 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / สำ...
ผู้แต่ง
สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562.
เลขเรียก
G155.T5 ร451ค 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles