Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเค็มหมากนัด / นิพนธ์ ลาพรมมา,บริพัตร รัตนเสริมพงศ์.
ผู้แต่ง
นิพนธ์ ลาพรมมา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food น616 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมไก่ / ราตรี บุตรศรี.
ผู้แต่ง
ราตรี บุตรศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food ร442 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบบัวบกแผ่นปรุงรส / นิตยา หอมหวล,สุกัญญา นรเนตร.
ผู้แต่ง
นิตยา หอมหวล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food น577 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งมะเขือเทศเชอรี่ / นุขรัตน์ แก้วมาตย์,จินตนา นาสิงห์ทอง.
ผู้แต่ง
นุขรัตน์ แก้วมาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food น727 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสมบัติทางเคมีทางกายภาพและการดัดแปรสตาร์ชจากกลอย / อัญชลี ทุมมากรณ์,เพียรพรรณ สุภะโคตร.
ผู้แต่ง
อัญชลี ทุมมากรณ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food อ525 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิดข้าวพองโดยใช้ไมโครเวฟ / พร ร่วมเชื้อ,ยุพา ลาลี.
ผู้แต่ง
พร ร่วมเชื้อ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food พ227 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเปลี่ยนรูปไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ที่ได้จากปัจจัยผลิตหลักในการเลี้ยงปลาร่วมกับไก่ไข่แบบผสมผสาน : กรณีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ / เจนศักดิ์ รัตนลัมภ์.
ผู้แต่ง
เจนศักดิ์ รัตนลัมภ์.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
SH จ718ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้สารให้ความคงตัวเพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสของไอกรีมข้าวเหนียวดำ / นารีย์ ชัดทัน,อัญชลี คำศรี.
ผู้แต่ง
นารีย์ ชัดทัน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food น487 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความคงตัวต่อความร้อนของสารสีน้ำตาลที่สกัดจากกากงาและการประยุคต์ใช้ในน้ำมันพืช / บุญพา ลี้ตี๋,พัชรินทร์ ขามโนนวัด.
ผู้แต่ง
บุญพา ลี้ตี๋.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food บ521 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คุณสมบัติเชิงเคมีกายภาพของแป้งเผือกและการประยุคใช้ในโดนัท / ศศิกานดา แข็งขันธ์,อรพิไล ดาวเรือง.
ผู้แต่ง
ศศิกานดา แข็งขันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food ศ287 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพิเศษ [ปริญญาตรี] เรื่อง การการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตระหว่างข้าวพันธุ์ กข 15 และ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่เกษตรกร โดย วัชรชัย เวชกามา.
ผู้แต่ง
วัชรชัย เวชกามา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Hort ว383 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพิเศษ [ปริญญาตรี] เรื่อง การใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ในเขตอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดย ศิริวรรณ บังศรี.
ผู้แต่ง
จุฑามาศ บาระมี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Hort จ628 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลของการทดแทนไขมันหมูด้วยน้ำมันพืชต่อคุณลักษณะคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชัน / เดือนเพ็ญ สุขเกษม,ชริญธร ผลบุญ.
ผู้แต่ง
เดือนเพ็ญ สุขเกษม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food ด935 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลของอุณหภูมิต่ำและเวลาต่อคุณภาพของข้าว / สมหญิง ประทุมพล,พัชราภรณ์ คำศรี.
ผู้แต่ง
สมหญิง ประทุมพล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food ส287 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลของโปรตีนงาต่อคุณลักษณะคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชัน / วิรัตน์ อินทวี,ศิริศักดิ์ รักพรม.
ผู้แต่ง
วิรัตน์ อินทวี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โครงการฯ , 2551.
เลขเรียก
Pro.re.Food ว691 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles